Thông báo lịch tiếp công dân năm 2021

Căn c Lut Tiếp công dân 2013; Ngh định s 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 ca Chính ph quy định chi tiết thi hành mt s điu ca Lut Tiếp công dân;

Căn c Quyết định s 223/QĐ-SKHĐT ngày 18/10/2018 v vic phân công cán b làm công tác tiếp công dân; Quyết định s 225/QĐ-SKHĐT ngày 18/10/2018 ban hành quy chế tiếp công dân ti S Kế hoch và Đầu tư.

Nhằm kịp thời tiếp nhn các thông tin, khiếu ni, t cáo, kiến ngh, phn ánh, ý kiến đóng góp v nhng vn đề liên quan đến công tác qun lý nhà nước trong lĩnh vc thuc phm vi, trách nhim ca S Kế hoch và Đầu tư. Đồng thời tiếp nhn đơn khiếu ni, t cáo, kiến ngh, phn ánh ca công dân thuc thm quyn gii quyết ca Giám đốc S Kế hoch và Đầu tư để xem xét, gii quyết và tr li cho công dân theo đúng thi hn quy định ca pháp lut v gii quyết khiếu ni, t cáo.

Đối vi khiếu ni, t cáo, kiến ngh, phn ánh không thuc thm quyn gii quyết thì tr li, hướng dn công dân đến cơ quan, đơn v có thm quyn gii quyết theo quy định pháp lut. Và hướng dn công dân thc hin quyn khiếu ni, t cáo, kiến ngh, phn ánh theo đúng quy định ca pháp lut.

S Kế hoch và Đầu tư tnh Trà Vinh thông báo lch tiếp công dân năm 2021 ca S Kế hoch và Đầu tư c th như sau:

Giám đốc Sở tiếp công dân vào ngày 01 hàng tháng tại phòng tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư, nếu ngày tiếp công dân của Giám đốc Sở trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

Chánh Thanh tra có trách nhiệm tiếp công dân thường xuyên tại phòng tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thời gian tiếp công dân theo giờ hành chính: buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ tại phòng tiếp công dân của Sở.

(đính kèm theo thông báo lịch tiếp công dân số 81/TB-SKHĐT ngày 07/12/2020)./.

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 42
  • Hôm nay: 622
  • Trong tuần: 12,490
  • Tất cả: 2,188,125