QUY TRÌNH CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRỰC TUYẾN TỈNH TRÀ VINH

 

Ngày 17/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 1760/QĐ-UBND Quy trình cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến một phần và trực tuyến toàn trình theo quy định pháp luật hiện hành và tái cấu trúc theo yêu cầu Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ trên Cổng dịch vụ công tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia như sau:

I. QUY TRÌNH CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP (LLTP) TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN, TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

1. Đối với cá nhân có yêu cầu cấp LLTP

*  Bước 1: Nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP

- Cá nhân truy cập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh https://dichvucong.travinh.gov.vn (sau đây gọi chung là Cổng Dịch vụ công) để đăng ký tài khoản (nếu chưa có tài khoản), đăng nhập vào hệ thống, gửi hồ sơ đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến.

- Sau khi đăng nhập vào hệ thống, cá nhân xác định đúng cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu LLTP (Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh), vào mục đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến để điền thông tin Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu LLTP trực tuyến. Sau khi đăng ký Tờ khai thành công, cá nhân tải đính kèm bản quét (Scan) hoặc bản sao được chứng thực điện tử từ bản chính giấy tờ tùy thân (CMND/thẻ CCCD/ Hộ chiếu) lên Cổng Dịch vụ công bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật và độ chính xác cao, trong đó tiêu chuẩn quét đối với CMND/thẻ CCCD phải bảo đảm tỷ lệ 1:1, quét ở chế độ ảnh (.jpg) với độ phân giải 500 dpi.

Trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu LLTP số 01, người được ủy quyền tải đính kèm bản quét (Scan) văn bản ủy quyền và bản quét (Scan) hoặc bản sao chứng thực điện tử từ bản chính giấy tờ tùy thân đang còn giá trị sử dụng của người được ủy quyền.

*  Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ

-  Sau khi nhận được thông báo có hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP gửi trên Cổng Dịch vụ công, công chức Bộ phận Một cửa (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Trà Vinh) thực hiện tiếp nhận, có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, thống nhất, hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trạng thái hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công là “Được tiếp nhận”, “Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ tài chính”. Phần mềm sẽ cấp một Mã số hồ sơ trực tuyến cho người đăng ký cấp Phiếu LLTP.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, công chức Bộ phận Một cửa gửi thông báo hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công, công dân có thể kiểm tra tình trạng xử lý hồ sơ khi đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công. Trạng thái hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công là“Yêu cầu bổ sung giấy tờ”.

+ Trường hợp hồ sơ bị từ chối cấp Phiếu LLTP theo quy định tại Điều 49 Luật LLTP năm 2009, công chức Bộ phận Một cửa gửi thông báo từ chối tiếp nhận hồ sơ qua cổng Cổng Dịch vụ công, công dân có thể kiểm tra tình trạng xử lý hồ sơ khi đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công. Trạng thái hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công là “Không được tiếp nhận”.

- Thanh toán phí cấp phiếu LLTP:

+ Đối với quy trình cấp Phiếu LLTP trực tuyến một phần thì cá nhân, cơ quan, tổ chức thanh toán phí cấp Phiếu LLTP trực tiếp tại Bộ phận Một cửa.

+ Đối với quy trình cấp Phiếu LLTP trực tuyến toàn trình thì thực hiện thanh toán trực tuyến; Cổng Dịch vụ công cung cấp chức năng thanh toán để cho người yêu cầu cấp Phiếu LLTP thực hiện ngay việc thanh toán qua môi trường mạng.

* Bước 3: Giải quyết hồ sơ

- Ngay sau khi nhận được phí cấp Phiếu LLTP, Bộ phận Một cửa gửi thông báo “Đang xử lý” và ngày hẹn trả kết quả qua Cổng Dịch vụ công, công dân có thể kiểm tra tình trạng xử lý hồ sơ khi đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công. Đồng thời, trạng thái hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công là “Đang xử lý”.

- Thời hạn cấp Phiếu LLTP theo quy định của Luật LLTP:

Cấp phiếu LLTP cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu họp lệ. Trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu LLTP là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên xóa án tích thì thời hạn không quá 15 ngày.

* Bước 4: Trả kết quả cấp Phiếu LLTP

Việc nhận Phiếu LLTP thông qua hình thức trực tuyến, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp.

- Trường hợp nhận kết quả trực tiếp, cá nhân xuất trình bản gốc giấy tờ tùy thân để công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu thông tin trước khi trả Phiếu LLTP.

- Trường hợp nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính, cá nhân xuất trình bản gốc giấy tờ tùy thân để bưu tá kiểm tra, đối chiếu thông tin trước khi trả Phiếu LLTP. Việc trả Phiếu LLTP có ký nhận đầy đủ theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp nhận Phiếu LLTP trực tuyến: Cá nhân đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công để kiểm tra, tải bản điện tử (PDF) Phiếu LLTP là bản giấy đã được đăng ký, đóng dấu và quét (Scan) tải về Kho Quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công.

2. Đối với cơ quan, tổ chức có yêu cầu cấp Phiếu LLTP

*  Bước 1: Nộp hồ sơ

Đại diện cơ quan, tổ chức truy cập vào Cổng Dịch vụ công để đăng nhập tài khoản sử dụng chữ ký số và gửi văn bản yêu cầu cấp Phiếu LLTP trực tuyến. Các bước đăng nhập tài khoản thực hiện theo hướng dẫn cụ thể trên Cổng Dịch vụ công.

*  Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ

- Sau khi nhận được thông báo có hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP gửi trên Cổng Dịch vụ công, công chức Bộ phận Một cửa thực hiện tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trạng thái hồ sơ trên Cổng dịch vụ công là “Được tiếp nhận”. Phần mềm sẽ cấp một Mã số hồ sơ trực tuyến cho người đăng ký cấp Phiếu LLTP.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, công chức Bộ phận Một cửa gửi thông báo hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công, đại diện cơ quan/tổ chức có thể kiểm tra tình trạng xử lý hồ sơ khi đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công. Trạng thái hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công là“Yêu cầu bổ sung giấy tờ”.

+ Trường hợp hồ sơ bị từ chối cấp Phiếu LLTP theo quy định tại khoản 1, Điều 49 Luật LLTP, công chức Bộ phận Một cửa gửi thông báo từ chối tiếp nhận hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công, cơ quan/tổ chức có thể kiểm tra tình trạng xử lý hồ sơ khi đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công. Trạng thái hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công là “Không được tiếp nhận”.

* Bước 3: Giải quyết hồ sơ

- Thời hạn cấp Phiếu LLTP theo quy định của Luật LLTP, cụ thể:

+ Cấp Phiếu LLTP cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam): Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. Trường hợp người được yêu cầu cấp Phiếu LLTP là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên xóa án tích thì thời hạn không quá 15 ngày.

+ Cấp Phiếu LLTP cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam): Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ.  Trường hợp người được yêu cầu cấp Phiếu LLTP là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích thì thời hạn không quá 15 ngày. Trường hợp khẩn cấp thì thời hạn không quá 24 giờ, kể từ thời điểm nhận được yêu cầu.

- Trường hợp nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP trực tuyến một phần hoặc trực tuyến toàn trình, trạng thái hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công là “Đang xử lý”.

* Bước 4: Trả kết quả cấp Phiếu LLTP

Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, cơ quan tiến hành tố tụng nhận Phiếu LLTP trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.

II. TÁI CẤU TRÚC QUY TRÌNH CẤP PHIẾU LLTP TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN, TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH THEO YÊU CẦU CỦA ĐỀ ÁN 06

* Bước 1: Nộp hồ sơ

- Cá nhân truy cập vào Cổng Dịch vụ công để đăng ký/đăng nhập tài khoản, xác thực định danh điện tử để xác định đúng người có yêu cầu đăng ký cấp Phiếu LLTP.

- Cổng Dịch vụ công bảo đảm việc xác thực định danh điện tử, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để khai thác các trường thông tin của công dân có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện dịch vụ khai thác thông tin công dân từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên cơ sở số định dạng cá nhân, tự động điền vào biểu mẫu điện tử tương tác trên Cổng Dịch vụ công). 

- Người yêu cầu cấp Phiếu LLTP trực tuyến một phần hoặc trực tuyến toàn trình cung cấp thông tin trên Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu LLTP điện tử (Cổng Dịch vụ công quốc gia/Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh chỉnh lý biểu mẫu phù hợp nội dung biểu mẫu Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu LLTP ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BTP); tải đính kèm giấy tờ tùy thân (bao gồm bản chụp CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu). Trường hợp các thông tin trong các giấy tờ tùy thân này đã được xác thực và cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì không phải tải lên.

Lưu ý: Trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu LLTP số 01, người được ủy quyền tải đính kèm bản quét (Scan) văn bản ủy quyền.

* Bước 2, Bước 3: Thực hiện như Bước 2, Bước 3 của Quy trình cấp Phiếu LLTP trực tuyến một phần, trực tuyến toàn trình theo quy định của pháp luật hiện hành (nêu tại Mục I).

* Bước 4: Trả kết quả cấp Phiếu LLTP

- Trường hợp nhận Phiếu LLTP trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính: Cá nhân xuất trình Phiếu hẹn trả kết quả để công chức Bộ phận Một cửa hoặc bưu tá kiểm tra, đối chiếu thông tin trước khi trả Phiếu LLTP.

- Trường hợp nhận Phiếu LLTP trực tuyến: Cá nhân đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công để kiểm tra, tải bản điện tử (PDF) Phiếu LLTP là bản giấy đã được ký, đóng dấu và quét (Scan) tải lên Kho Quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công.

* Thành phần hồ sơ

- Đối với cá nhân

+ Biểu mẫu điện tử Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu LLTP mẫu số 03/2013/TT-LLTP hoặc Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu LLTP mẫu số 04/2013/TT-LLTP.

+ Bản quét (Scan) giấy tờ tùy thân, bao gồm: CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu. Trường hợp các thông tin này đã được xác thực và cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì không phải tải lên.

+ Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu LLTP ủy quyền cho người khác yêu cầu cấp Phiếu LLTP số 01.

- Đối với cơ quan, tổ chức

Văn bản yêu cầu cấp Phiếu LLTP theo mẫu số 05a/2013/TT-LLTP hoặc văn bản yêu cầu cấp Phiếu LLTP theo mẫu 05b/2013/TT-LLTP ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

* Phí cấp Phiếu LLTP và phí dịch vụ bưu chính (áp dụng đối với cá nhân)

Mức phí cấp Phiếu LLTP thực hiện theo quy định của pháp luật. Mức phí dịch vụ bưu chính thực hiện theo quy định của đơn vị cung ứng dịch vụ bưu chính.

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 97
  • Trong tuần: 898
  • Tất cả: 2501682