Số hóa bắt buộc 03 loại giấy tờ, hồ sơ trong giải quyết thủ tục hành chính theo Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ
Ngày 05/4/2023, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông tư số 01/2023/TT-VPCP quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

    Theo Văn phòng Chính phủ thì số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính là quá trình chuyển đổi thông tin đang được thể hiện trên giấy trong thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính sang dữ liệu điện tử. Đồng thời, cũng quy định những loại giấy tờ, tài liệu thực hiện số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính.

    03 loại giấy tờ, tài liệu thuộc phạm vi thực hiện số hóa:

    (1) Loại thứ nhất là giấy tờ thành phần hồ sơ tổ chức, cá nhân nộp để thực hiện thủ tục hành chính, bao gồm (1) hồ sơ là kết quả giải quyết của thủ tục hành chính trước đó; (2) hồ sơ phải số hóa theo quy định của pháp luật chuyên ngành và (3) hồ sơ cần số hóa theo yêu cầu quản lý được xác định tại Quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Các giấy tờ trên được nộp theo một trong các hình thức sau: bản chính; bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc; bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính; bản chụp điện tử có bản chính để đối chiếu trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Nếu thành phần hồ sơ không thuộc 3 loại nêu trên thì được thực hiện số hóa theo nhu cầu của tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

     (2) Loại thứ hai là kết quả thẩm tra, xác minh, trả lời ý kiến của các cơ quan, đơn vị tham gia trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

     (3) Loại thứ ba là kết quả giải quyết của thủ tục hành chính còn hiệu lực theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

    Bên cạnh đó, Thông tư số 01/2023/TT-VPCP cũng quy định những giấy tờ, tài liệu không thực hiện số hóa trong thủ tục hành chính như sau:

    (1) Đã được các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh chia sẻ dưới dạng dữ liệu và có giá trị pháp lý;

    (2) Các giấy tờ là thành phần hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được nộp dưới hình thức bản sao chụp, bản sao có chứng thực, trừ bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính thức theo quy định thuộc loại thứ nhất;

    (3) Các giấy tờ, tài liệu chỉ yêu cầu xuất trình khi nộp hồ sơ thủ tục hành chính;     

    (4) Các giấy tờ, tài liệu mật theo quy định của pháp luật.

Xem Thông tư số 01/2023/TT-VPCP

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online:
  • Hôm nay:
  • Trong tuần: 840
  • Tất cả: 2501684