Kế hoạch thực hiện Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023
Số ký hiệu văn bản 10/KH-SKHĐT
Ngày ban hành 27/02/2023
Ngày hiệu lực 27/02/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Vương Hải Khoa
Tài liệu đính kèm signed-signed-signed-kh thuc hien qd 95 thuc hien nq 01.pdf