TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 38
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
10/KH-SKHĐT 27/02/2023 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023
Lượt xem: 220
Tải về 2
2079/SKHĐT-THKTKG 10/10/2022 V/v phối hợp xây dựng Báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch năm 2023
Lượt xem: 193
Tải về 68
1834/SKHĐT-THKTKG 08/09/2022 Đẩy nhanh thực hiện chương trình phục hồi và phát triển KTXH và giải ngân vốn đầu tư công năm năm 2022
Lượt xem: 190
Tải về 0
1806/SKHĐT-ĐT 06/09/2022 Đôn đốc gửi văn cảm cam kết giải ngân và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022
Lượt xem: 198
Tải về 4
1684/SKHĐT-ĐT 17/08/2022 Đôn đốc giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 và hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới năm 2023
Lượt xem: 204
Tải về 0
1684/SKHĐT-ĐT 17/08/2022 V/v đôn đốc giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 và hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới năm 2023
Lượt xem: 201
Tải về 5
837/SKHĐT-ĐT 11/05/2022 Hướng dẫn đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023
Lượt xem: 134
Tải về 0
1153/SKHĐT-THKTKG 09/06/2021 V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
Lượt xem: 132
Tải về 5
273/SKHĐT-THKTKG 18/02/2021 V/v triển khai kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 150
Tải về 2
274/SKHĐT-THKTKG 18/02/2021 V/v sử dụng nguồn vốn sự nghiệp năm 2021 cho các HTX trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 126
Tải về 2
1234