Xin ý kiến tham vấn dự thảo báo cáo Đánh giá Môi trường Chiến lược của Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

- Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020;

- Căn cứ Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày 17/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập báo cáo Đánh giá Môi trường Chiến lược (ĐMC) của Dự án lập Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050,

Trên cơ sở dự thảo báo cáo Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với đơn vị tư vấn và các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo báo cáo ĐMC của Dự án lập Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Để tiếp tục hoàn thiện và tham mưu UBND tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ trình Bộ Tài nguyên và Môi trường và Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) xem xét, thẩm định, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan, các chuyên gia/nhà khoa học/nhà quản lý về môi trường, cộng đồng dân cư nghiên cứu đóng góp ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo báo cáo ĐMC nêu trên, ý kiến đóng góp xin gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày 25/3/2022./.

Danh sách các ý kiến góp ý

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 1153
  • Trong tuần: 10 001
  • Tất cả: 2511804