QUY TRÌNH THỦ TỤC ĐẦU TƯ

QUY TRÌNH THỦ TỤC ĐẦU TƯ

 

 

Ghi chú:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ đối với các dự án đầu tư ngoài Khu kinh tế và Khu công nghiệp và các dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

- Ban Quản lý Khu kinh tế tiếp nhận hồ sơ đối với các dự án đầu tư trong Khu kinh tế và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ  

* Nhà đầu tư nộp 04 hồ sơ tại Quầy tiếp nhận hồ sơ của Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Trà Vinh.

* Thành phần hồ sơ gồm:

 a) Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư do nhà đầu tư đề xuất bao gồm:

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận;

- Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

- Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

- Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;

- Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

- Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

- Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

- Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

b) Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền lập bao gồm:

- Tờ trình chấp thuận chủ trương đầu tư;

- Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án, điều kiện thu hồi đất đối với dự án thuộc diện thu hồi đất, dự kiến nhu cầu sử dụng đất (nếu có); đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; dự kiến hình thức lựa chọn nhà đầu tư và điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có); cơ chế, chính sách đặc biệt (nếu có).

 Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền được sử dụng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư.

 Bước 2: Xử lý hồ sơ

 * Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý Khu kinh tế gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan Nhà nước có liên quan đến nội dung thẩm định quy định tại Điều 33 của Luật Đầu tư năm 2020.

* Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của mình, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với dự án ngoài Khu kinh tế, Khu công nghiệp).

* Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được các ý kiến thẩm định, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Bước 3: Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án

* Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4: Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

* Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền, Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý Khu kinh tế cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Nhà đầu tư (theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14).

Bước 5: Thành lập doanh nghiệp

Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư tiến hành thủ tục thành lập doanh nghiệp. Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp không quá 03 ngày làm việc.

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 97
  • Trong tuần: 898
  • Tất cả: 2501682