Xem chi tiết: Chức năng, nhiệm vụ của Ban Giám đốc

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ BAN GIÁM ĐỐC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

Chức năng, nhiệm vụ

01

Châu Văn Hòa

Giám đốc

ĐT: 0986 906767

Email: chauhoacanglong@gmail.com

- Phụ trách chung, lãnh đạo điều hành mọi hoạt động của cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh phân công và một số nhiệm vụ cụ thể: Quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; Đề án tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; Liên kết vùng; kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hàng năm; thẩm định chủ trương đầu tư; thẩm định các dự án đầu tư công; thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu; đổi mới cổ phần hóa doanh nghiệp; giám sát tình hình phân bổ và sử dụng vốn ODA; nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; giám sát đánh giá đầu tư công, đấu thầu; trực tiếp chỉ đạo công tác xúc tiến đầu tư, tiếp và làm việc với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

- Công tác của Bí thư Đảng ủy, tổ chức cán bộ.

- Công tác thi đua, khen thưởng.

- Thực hiện các nhiệm vụ thành viên BCS Đảng, thành viên UBND tỉnh.

- Trực tiếp chỉ đạo Phòng Đầu tư xây dựng cơ bản, Thanh tra, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp.

- Phân công các Phó Giám đốc phụ trách ngành, lĩnh vực công tác thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

02

Vương Hải Khoa

Phó Giám đốc

ĐT: 0983 039349

Email: vuonghaikhoa@gmail.com

- Giúp Giám đốc trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực công tác thuộc khối kinh tế và một số nhiệm vụ cụ thể: Kinh tế đối ngoại, kinh tế tập thể; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; các chương trình, kế hoạch phát triển KT - XH; quy hoạch; đầu tư công, đấu thầu; thẩm định chủ trương đầu tư lĩnh vực phụ trách; cải cách hành chính; đào tạo, bồi dưỡng công chức viên chức; tài chính - kế toán; quản trị, hành chính; văn thư, lưu trữ; dân vận, quy chế dân chủ; dân quân tự vệ; phòng cháy, chữa cháy; an ninh, trật tự nội bộ, công tác pháp chế.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

- Trực tiếp chỉ đạo Văn phòng       

03

Hồng Ngọc Hưng

Phó Giám đốc

ĐT: 0908 012325

Email: hongngochung@gmail.com

- Giúp Giám đốc trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Các dự án Đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP; Thẩm định chủ trương đầu tư  tư vốn đầu tư công Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Tình hình thực hiện và triển khai chính sách, chương trình, kế hoạch công tác hỗ trợ Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Hỗ trợ khởi nghiệp; Hoạt động tư vấn đầu tư và tư vấn doanh nghiệp; Quản lý các dự án đầu tư trong nước và nước ngoài; Hình thức lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư có sử dụng đất (PPP); Lĩnh vực Khoa giáo - Văn xã; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động - Thương binh và Xã hội; Y tế; Giáo dục; Khoa học và Công nghệ; Thông tin và Truyền thông; các chính sách về dân tộc, tôn giáo, công tác thanh niên và bình đẳng giới; Kinh tế tư nhân; Phát triển doanh nghiệp; Thẩm định và Giám sát công tác xúc tiến đầu tư, chủ trì phối hợp trong công tác xúc tiến đầu tư, tiếp và làm việc với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

- Phụ trách trực tiếp Phòng Tổng hợp – Kinh tế - Khoa giáo; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp và Phòng Đăng ký kinh doanh.       

     

Ban Giám đốc giữ mối liên hệ làm việc với các Bộ ngành liên quan, Cục Thống kê, Sở Tài chính, các Sở ngành, các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan. Tham gia thành viên Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách./.

Tin khác

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 6
  • Trong tuần: 647
  • Tất cả: 2499206