Giới thiệu chung
1. Tên cơ quan: SỞ KẾ HOẠCH  VÀ ĐẦU TƯ TRÀ VINH

2. Địa chỉ: số 19A Nam Kỳ khởi nghĩa, thành phố Trà Vinh

3. Năm thành lập: năm 1992

4. Giới thiệu tổng quát về cơ quan

 Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư bao gồm các lĩnh vực: tham mưu tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và kiến nghị, đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đầu tư trong nước, ngoài nước ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, đấu thầu, đăng ký kinh doanh trong phạm vi địa phương; về các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.
 Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

5. Cơ cấu tổ chức của Sở gồm có 

a) Ban Giám đốc

* Ông Châu Văn Hòa– Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Di động: 0986 906767
Emai: chauhoacanglong@gmail.com

- Phụ trách chung, lãnh đạo điều hành mọi hoạt động của cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh phân công. Lãnh đạo điều hành Quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; Đề án tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; Liên kết vùng; Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hàng năm; Thẩm định chủ trương đầu tư; Thẩm định các dự án đầu tư công; Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu;  Đổi mới cổ phần hóa doanh nghiệp; Giám sát tình hình phân bổ và sử dụng vốn ODA; nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; Giám sát đánh giá đầu tư công, đấu thầu; Quản lý Dự án SME Trà Vinh;

- Trực tiếp chỉ đạo phòng Đầu tư xây dựng cơ bản, phụ trách Dự án SME. Công tác xây dựng Đảng.

- Phân công các Phó Giám đốc phụ trách ngành, lĩnh vực công tác thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

* Ông Vương Hải Khoa– Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Di động: 0983 039349
Email: vuonghaikhoa@gmail.com

Giúp Giám đốc trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Tổng hợp, quy hoạch, kế hoạch phát triển KT - XH, kinh tế đối ngoại, kinh tế tập thể; Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới; Chương trình, kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển bền vững, tăng trưởng xanh; Chương trình Nghị sự vì sự phát triển bền vững; Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); Đầu tư công, đấu thầu; Thẩm định chủ trương đầu tư lĩnh vực phụ trách.

- Phụ trách trực tiếp Văn phòng Sở và Thanh tra Sở.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.       

 

* Ông Hồng Ngọc Hưng– Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Di động: 0908 012325
Email: hongngochung@gmail.com

- Giúp Giám đốc trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Tình hình thực hiện và triển khai chính sách, chương trình, kế hoạch công tác hỗ trợ Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp; Hoạt động tư vấn đầu tư và tư vấn doanh nghiệp; Quản lý các dự án đầu tư trong nước và nước ngoài; Kinh tế tư nhân; Thẩm định và Giám sát công tác xúc tiến đầu tư, chủ trì phối hợp trong công tác xúc tiến đầu tư, tiếp và làm việc với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

- Phụ trách trực tiếp Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp và phòng Đăng ký Kinh doanh.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.       

 

* Ông Lâm Hữu Phúc – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Di động: 0913816467
Email: phuclam.07051981@gmail.com

- Giúp Giám đốc trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: lĩnh vực Khoa giáo - Văn xã; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động - Thương binh và Xã hội; Y tế; Giáo dục; Khoa học và Công nghệ; Thông tin và Truyền thông; các chính sách về dân tộc, tôn giáo, công tác thanh niên và bình đẳng giới; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Thẩm định chủ trương đầu tư thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Phụ trách trực tiếp Phòng Tổng hợp - Kinh Tế - Khoa giáo.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.       

b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp:

- Văn phòng Sở
- Phòng Tổng hợp, Kinh tế, Khoa giáo
- Phòng Đăng ký kinh doanh
- Phòng Đầu tư xây dựng cơ bản
- Thanh tra Sở

 - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp

STT

Đơn vị

Họ và tên

lãnh đạo phòng

Số điện thoại

01

Văn phòng Sở

Nguyễn Hoàng Đệ,

Chánh Văn phòng 

0294. 3862289

02

Phòng Tổng hợp – Kinh tế - Khoa giáo

Ngô Thanh Nhanh,

Trưởng phòng

0294. 3867483

03

Phòng Đầu tư Xây dựng cơ bản

Ngô Thanh Nhàn,

Trưởng phòng

0294. 3867556

04

Phòng Đăng ký kinh doanh

Lê Thanh Tuấn,

Trưởng phòng

0294. 3867107

05

Thanh tra Sở

Lâm Hữu Dũng,

Chánh Thanh tra

0294. 3867931

 06

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp

 Trần Thị Kim Hoàng,

Giám đốc Trung tâm

0294. 3753849

 

 


Tin khác

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 5
  • Trong tuần: 646
  • Tất cả: 2499205