Triển khai Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT ngày 31/12/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Quy định mẫu văn bản báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư

Ngày 31/12/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT về sửa đổi bổ sung một số Điều của Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/04/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định mẫu văn bản báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2024,

Sở Kế hoạch và Đầu tư phổ biến, thông tin đến Quý cơ quan, Nhà đầu tư nghiên cứu, thực hiện Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư như sau:

Xem chi tiết  Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT

DANH MỤC CÁC MẪU VĂN BẢN, BÁO CÁO SỬA ĐỔI LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM, ĐẦU TƯ TỪ VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

STT

Tên mẫu văn bản

Ký hiệu

Sửa đổi/Bổ sung

PHỤ LỤC A: MẪU VĂN BẢN, BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM.

I. Mẫu văn bản áp dụng đối với nhà đầu tư

 

1

Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

(Điểm a khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư, khoản 1 Điều 36 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu A.I.1

Sửa đổi

2

Đề xuất dự án đầu tư(Dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập) (Điểm b khoản 2 Điều 33 Luật Đầu tư)

Mẫu A.I.2

Sửa đổi

3

Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư(Các khoản 2 và 4 Điều 35 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu A.I.6

Sửa đổi

4

Văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần/mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.

(Khoản 2 Điều 26 Luật Đầu tư)

Mẫu A.I.7

Sửa đổi

5

Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh (Điều 49 Luật Đầu tư)

Mẫu A.I.8

Sửa đổi

6

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế)(Điều 51 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu A.I.11.đ

Sửa đổi

7

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư(Trường hợp điều chỉnh khác)

Mẫu A.I.11.h

Sửa đổi

8

Văn bản thông báo của nhà đầu tư về việc ngừng hoạt động dự án đầu tư (Khoản 1 Điều 47 Luật Đầu tư)

Mẫu A.I.13

Sửa đổi

9

Văn bản thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư (Các điểm a, b và c khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư)

MẫuA.1.15

Sửa đổi

II. Mẫu văn bản áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư

 

10

Văn bản thỏa thuận bảo đảm thực hiện dự án đầu tư

(Điều 43 Luật Đầu tư)

MẫuA.II.11

Sửa đổi

11

Thông báo ngừng hoạt động của dự án đầu tư (do nhà đầu tư đề xuất)

Mẫu A.II.14

Sửa đổi

12

Thông báo chấm dứt toàn bộ hoạt động của dự án đầu tư trên cơ sở đề nghị của Nhà đầu tư

MẫuA.II.17.a

Bổ sung

PHỤ LỤC B: MẪU VĂN BẢN, BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯTỪ VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI.

I. Mẫu văn bản áp dụng đối với nhà đầu tư

 

1

Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài(Áp dụng cho tất cả hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài)

(Điều 57, Điều 58, Điều 61 Luật Đầu tư và Điều 75, Điều 78 Nghị định số31/2021/NĐ-CP)

Mẫu B.I.1

Sửa đổi

2

Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài(Áp dụng cho tất cả hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài)

(Khoản 1, Điều 63 Luật Đầu tư và Điều 77, Điều 79 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

MẫuB.I.3

Sửa đổi

3

Báo cáo tình hình hoạt động đầu tư ra nước ngoài(Áp dụng cho tất cả hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài)

(Điểm c khoản 3 Điều 63 Luật Đầu tư)

MẫuB.I.5

Sửa đổi

4

Quyết định đầu tư ra nước ngoài(Áp dụng đối với nhà đầu tư là tổ chức/doanh nghiệp đăng ký đầu tư ra nước ngoài)

(Khoản 4 Điều 60 Luật Đầu tư và Điều 78 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

MẫuB.I.9

Sửa đổi

5

Thông báo thực hiện hoạt động đầu tư ở nước ngoài(Điểm a khoản 3 Điều 73 Luật Đầu tư)

Mẫu B.I.11

Sửa đổi

6

Thông báo kéo dài thời hạn chuyển lợi nhuận của dự án đầu tư ra nước ngoài về Việt Nam

(Khoản 2 Điều 68 Luật Đầu tư)

MẫuB.I.12

Sửa đổi

 

7

Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

(Khoản 2 Điều 64 Luật Đầu tư và Điều 87 Nghị định số31/2021/NĐ-CP)

MẫuB.I.14

Sửa đổi

8

Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

(Điều 81 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu B.I.15

Sửa đổi

9

Văn bản đề nghị hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

(Điều 81 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu B.I.16

Sửa đổi

II. Mẫu báo cáo định kỳ của các Bộ, ngành liên quan và nhà đầu tư

 

10

Báo cáo định kỳ hàng quý tình hình hoạt động dự án đầu tư tại nước ngoài

(Điểm b khoản 3 Điều 73 của Luật Đầu tư và khoản 2 Điều 83 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

MẫuB.III.1

Sửa đổi

11

Báo cáo định kỳ năm tình hình hoạt động dự án đầu tư tại nước ngoài

(Điểm b khoản 3 Điều 73 Luật Đầu tư và khoản 2 Điều 83 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

MẫuB.III.2

Sửa đổi

12

Báo cáo tình hình hoạt động đầu tư ra nước ngoài cho năm tài chính

(Điểm c khoản 3 Điều 73 Luật Đầu tư)

MẫuB.III.3

Sửa đổi

PHỤ LỤC C: MẪU VĂN BẢN, BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG XÚCTIẾN ĐẦU TƯ

1

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư của Bộ/ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

(Khoản 1, Điều 103 Nghị định số31/2021/NĐ-CP)

Mẫu C.IV.2

Sửa đổi

2

Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết/thỏa thuận/chủ trương đầu tư của Bộ/ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh(Khoản 1, Điều 103 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

Mẫu C.IV.4

Sửa đổi


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 2
  • Trong tuần: 842
  • Tất cả: 2501686