Kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” giai đoạn 2022-2030

Ngày 07/6/2023, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký ban hành Quyết định số 1040/QĐ-BKHĐT về Kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” giai đoạn 2022-2030.

 

Kế hoạch nhằm huy động sức mạnh, trí tuệ tập thể, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước hùng cường, cùng đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; quyết tâm phấn đấu của cán bộ, công hức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành nhằm thực hiện thắng lợi, hiệu quả các mục tiêu của Đảng, Nhà nước đề ra với phương châm: Đẩy mạnh xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước trong tình hình mới; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong từng cơ quan, đơn vị.

Thông qua phong trào thi đua để nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ luật kỷ cương, chủ động, sáng tạo, nỗ lực bứt phá hiệu quả, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của toàn ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê.

Phong trào thi đua “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” được xác định là một trong những phong trào thi đua trọng tâm, thường xuyên của toàn Ngành, gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

Phát động, triển khai phong trào thi đua với nội dung thiết thực, hình thức phong phú, sâu rộng, đồng bộ, xuyên suốt từ Bộ đến cơ sở, nhằm góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng vốn, tài sản, lao động, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào thi đua; định kỳ sơ kết, tổng kết, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay, các mô hình, cách làm sáng tạo trong phong trào thi đua.

Kế hoạch được ban hành với 02 nội dung phong trào thi đua chính, là thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong đó, tiêu chí thi đua về phát triển kết cấu hạ tầng gồm: nhóm tiêu chí về bố trí vốn đầu tư công; nhóm tiêu chí đánh giá huy động nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp. Tiêu chí thi đua về thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí gồm quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động. Đồng thời đưa ra 05 giải pháp thực hiện và được tiến hành trong 2 giai đoạn từ 2022-2025 và từ 2026-2030.

Bộ trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế và Khu chế xuất có trách nhiệm phổ biến, quán triệt các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, nội dung kế hoạch và triển khai phong trào thi đua nêu trên tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành.

Đồng thời, căn cứ các nội dung trong phong trào thi đua và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, các đơn vị trực thuộc Bộ và trong ngành xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các tiêu chí thi đua về xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hằng năm và dài hạn tại cơ quan, đơn vị mình; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đảm bảo nội dung, chất lượng và tiến độ./.

 

theo Cổng thông tin điện tử https://www.mpi.gov.vn/

Tin khác
1 2 3 4 5 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 5
  • Trong tuần: 646
  • Tất cả: 2499205