Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2020

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh

Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 

          Ngày 05/02, ông Trần Bình Trọng, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ký ban hành Hướng dẫn số 86-HD/BTGTU về học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Mục đích yêu cầu của chuyên đề năm 2020 làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến nội dung học tập, việc liên hệ, xây dựng và thực hiện bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2020 đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên. Góp phần tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, đoàn thể các cấp.

Theo đó nội dung học tập và xây dựng kế hoạch thực hiện, xác định việc làm theo mà cấp ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể cần triển khai gồm: (1) Quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”, các tập thể, cá nhân xác định nội dung học tập để từ đó lựa chọn việc làm theo cụ thể, rõ ràng, dễ kiểm tra, đánh giá việc thực hiện, chú ý liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt, như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các “bệnh”: tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo, nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước. (2) Các chi bộ thảo luận để xây dựng kế hoạch thực hiện và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, chú ý tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã xây dựng và thực hiện từ trước tới nay. Trên cơ sở vị trí công tác, nhiệm vụ được giao, cán bộ, đảng viên liên hệ bản thân xác định nội dung học tập để từ đó đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo gắn với bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2020 (có mẫu đính kèm). Từng tập thể, cá nhân tùy theo tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, nhiệm vụ cá nhân mà xác định nội dung học tập và lựa chọn kế hoạch phấn đấu làm theo phù hợp, đảm bảo sát nhiệm vụ và tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị mình (lưu ý: đối với cấp ủy căn cứ nội dung chuyên đề, kế hoạch của cấp ủy cấp trên để xây dựng kế hoạch thực hiện của tập thể; đối với cá nhân xác định nội dung học tập và làm theo là một trong những nội dung trong bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu của từng cá nhân năm 2020). (3) Ngay khi đăng ký cấp ủy các cấp tổ chức công khai với chi bộ, cơ quan bằng hình thức phù hợp đối với bản cam kết của bí thư cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị; hàng tháng hoặc hàng quí chi ủy chi bộ, ban chấp hành đoàn thể tổ chức cho đảng viên, đoàn viên báo cáo kết quả làm theo Bác để chi bộ, đoàn thể thảo luận, cho ý kiến. Cuối năm, chi ủy nghiêm túc đánh giá kết quả làm theo của đảng viên gắn với kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cuối năm. (4) Đoàn viên, hội viên lựa chọn, đăng ký nội dung làm theo phù hợp và báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ, đoàn thể.

Trên cơ sở các nội dung đã xây dựng tiến hành tổ chức học tập và tuyên truyền về nội dung của chuyên đề, cụ thể: (1) Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề theo Công văn số 1.411-CV/BTGTU ngày 30/12/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và có hình thức tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền các chuyên đề, các tác phẩm phù hợp với điều kiện, tình hình, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh lãng phí, tốn kém. (2) Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chỉ đạo và chuẩn bị nội dung liên quan đến chuyên đề để học tập, thảo luận (chú trọng lựa chọn các nội dung học tập và làm theo Bác gắn với tình hình địa phương, đơn vị mình; hoặc những mô hình, điển hình tiêu biểu… để đưa vào sinh hoạt). Sau học tập, các đảng viên, đoàn viên, hội viên chủ động tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về các nội dung chuyên đề, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên. (3) Các địa phương, đơn vị, tùy vào điều kiện và hoàn cảnh cụ thể, biên soạn và phát hành các tài liệu phù hợp với một số đối tượng cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, nhất là đối với đồng bào có đạo, đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, công nhân các khu công nghiệp... Phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, tăng cường giới thiệu về nội dung chuyên đề trong các buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập nghị quyết, nghe nói chuyện thời sự, trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội.

Để các nội dung của chuyên đề được thực hiện hiệ quả, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu: (1) Ban Thường vụ và người đứng đầu cấp ủy, địa phương, đơn vị chú trọng tăng cường trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức học tập, phổ biến, triển khai, kiểm tra, đôn đốc, đảm bảo thực hiện đạt kết quả thiết thực, cụ thể, hiệu quả; chỉ đạo tăng cường giới thiệu nội dung chuyên đề trong các buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập nghị quyết, nghe nói chuyện thời sự; quan tâm đến việc chỉ đạo công khai bản cam kết; sinh hoạt chuyên đề; báo cáo kết quả làm theo; công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình; tùy theo tình hình thực tế địa phương quyết định đối tượng, hình thức xây dựng kế hoạch làm theo đối với đảng viên, đoàn viên, hội viên ở ấp, khóm. (2) Ban Tuyên giáo/Tuyên huấn các địa phương, đơn vị tham mưu cấp ủy chỉ đạo việc tổ chức nghiên cứu, học tập và tuyên truyền phù hợp với tình hình, nhiệm vụ cụ thể của địa phương, đơn vị; chủ động định hướng, phối hợp với cơ quan có liên quan tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của chuyên đề 2020, những mô hình hay, cách làm hiệu quả, những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh. (3) Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh,… căn cứ hướng dẫn của các đoàn thể ở Trung ương, nội dung Hướng dẫn này và mẫu bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2020 để hướng dẫn và triển khai cho đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch làm theo Bác cho phù hợp với nhiệm vụ từng đoàn thể và tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. (4) Các cơ quan báo, đài, thông tin nội bộ các cơ quan đơn vị, cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử các ngành, địa phương... có kế hoạch tuyên truyền về nội dung của chuyên đề, cách thức tổ chức thực hiện và kết quả thực hiện; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về gương “người tốt”, “việc tốt”, các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác tuyên truyền về nội dung chuyên đề cần gắn với tuyên truyền 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2020), 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975 - 2020), 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 2020), tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ của các địa phương, cơ quan, đơn vị. (5) Việc báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện bản cam kết hàng năm do cấp ủy chịu trách nhiệm báo cáo cho cấp ủy cấp trên trực tiếp. Đối với Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tin: Phúc Nguyên

Tin khác
1 2 3 4 5 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 1262
  • Trong tuần: 10 110
  • Tất cả: 2511913