Đổi mới, cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND tỉnh Trà Vinh quản lý theo Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đạt hiệu quả và nâng cao tính minh bạch

Trong những năm qua, các cấp lãnh đạo tỉnh Trà Vinh luôn quan tâm lãnh chỉ đạo thực hiện công tác đổi mới, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước theo chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước. Đến cuối năm 2016, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã cơ bản hoàn thành kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa theo Kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Giai đoạn 2017-2020 (Nghị quyết số 12-NQ/TW có hiệu lực), tỉnh Trà Vinh tập trung nâng cao chất lượng hoạt động và tính minh bạch của các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh quản lý, cụ thể như sau:

1. Kết quả thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

a) Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh

Công ty đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO). Tỷ lệ nắm giữ cổ phần như sau:

- Nhà nước nắm giữ: 1.120.000 cổ phần, chiếm 64% vốn điều lệ;

- Các nhà đầu tư: 630.000 cổ phần, chiếm 36% vốn điều lệ, trong đó:

+ Nhà đầu tư chiến lược: 350.000 cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ;

+ Người lao động tại doanh nghiệp: 197.200 cổ phần, chiếm 11,27% vốn điều lệ;

+ Nhà đầu tư thông thường: 82.800 cổ phần, chiếm 4,73% vốn điều lệ.

Ngày 25/3/2016, Công ty đã tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu, hoàn thành việc cổ phần hóa, chính thức chuyển thành Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh (đăng ký thành lập công ty cổ phần ngày 31/3/2016).

b) Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh

Công ty đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO). Tỷ lệ nắm giữ cổ phần như sau:

- Nhà nước nắm giữ: 12.019.660 cổ phần, chiếm 82,34% vốn điều lệ

- Các nhà đầu tư: 2.578.200 cổ phần, chiếm 17,66% vốn điều lệ, trong đó:

+ Nhà đầu tư chiến lược: 2.200.000 cổ phần, chiếm 15,07% vốn điều lệ;

+ Người lao động tại doanh nghiệp: 263.200 cổ phần, chiếm 1,80% vốn điều lệ;

+ Nhà đầu tư thông thường: 111.000 cổ phần, chiếm 0,76% vốn điều lệ.

Ngày 15/11/2016, Công ty đã tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu, hoàn thành việc cổ phần hóa, chính thức chuyển thành Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh (đăng ký thành lập công ty cổ phần ngày 06/12/2016).

Với việc hoàn thành cổ phần hóa 02 doanh nghiệp nhà nước như trên, tỉnh Trà Vinh đã hoàn thành kế hoạch sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước. Trong giai đoạn 2017 - 2020, tỉnh Trà Vinh không có doanh nghiệp nhà nước phải thực hiện sắp xếp lại theo Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 27/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016-2020”; đồng thời, Danh mục Doanh nghiệp thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg, Quyết định số 1232/QĐ-TTg và Công văn số 991/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ không có tên các doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh Trà Vinh làm đại diện chủ sở hữu nên tỉnh chưa thực hiện tiếp tục thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp này.

Hiện nay, UBND tỉnh đang quản lý vốn nhà nước tại 04 doanh nghiệp gồm:

- Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh (100% vốn điều lệ);

- Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh (100% vốn điều lệ);

- Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh (64% vốn điều lệ);

- Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh (82,34% vốn điều lệ)

2. Kết quả thực hiện các thủ tục sau cổ phần hóa

a) Thủ tục đăng ký, niêm yết trên sàn chứng khoán và công bố thông tin

Các Công ty cổ phần đã hoàn thành đăng ký Công ty đại chúng và niêm yết trên sàn chứng khoáng UpCom, cụ thể:

- Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 125/2016/GCNCP-VSD ngày 21/10/2016 với giá trị niêm yết là 17.500.000.000 đồng (Mười bảy tỷ, năm trăm triệu đồng), trong đó, phần vốn nhà nước là 11.200.000.000 đồng (mười một tỷ, hai trăm triệu đồng), chiếm 64% vốn điều lệ; mã chứng khoán TVU.

- Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 157/2017/GCNCP-VSD ngày 15/8/2017 với giá trị niêm yết là 145.978.600.000 đồng (Một trăm bốn mươi lăm tỷ, chín trăm bảy mươi tám triệu, sáu trăm nghìn đồng), trong đó, phần vốn nhà nước là 120.196.600.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ, một trăm chín mươi sáu triệu, sáu trăm nghìn đồng), chiếm 82,34% vốn điều lệ; mã chứng khoán TVW.

Tại khoản 1, Điều 5, Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, quy định các phương tiện thông tin đại chúng mà Công ty cổ phần phải công bố thông tin gồm:

- Website của Công ty;

- Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban chứng khoán nhà nước (congbothongtin.ssc.gov.vn);

- Trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán;

- Trang thông tin điện tử của Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Qua rà soát, việc công bố thông tin định kỳ của 02 doanh nghiệp trên đảm bảo theo quy định.

b) Chuyển giao về Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Trà Vinh không có doanh nghiệp thuộc diện phải chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC vì:

- Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh: Do hoạt động của Công ty chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ công ích nên không phải chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Mục 1 Chương 2 tại Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước.

- Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh: Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Tờ trình số 3787/TTr-UBND ngày 17/11/2015 trình Thủ tướng Chính phủ về việc được tiếp tục thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước sau khi cổ phần hóa và đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho tiếp tục thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Công ty tại Công văn số 10451/VPCP-ĐMDN ngày 15/12/2015 của Văn phòng Chính phủ. Do đó không chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC

c) Thực hiện nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp

- Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh: đã hoàn thành việc quyết toán công tác cổ phần hóa, xác định số nộp và thực hiện nộp về Quỹ theo quy định với số tiền đã nộp 281 triệu đồng.

- Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh: đã hoàn thành việc quyết toán công tác cổ phần hóa, đã xác định số phải nộp và đã nộp về Quỹ theo quy định. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành nộp về Quỹ, Công ty tiếp tục được giao một khoản tài sản có giá trị 5.984,76 triệu đồng từ nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Hà Lan; khoản này được xem là vốn ngân sách nên Công ty có báo cáo xin tăng vốn điều lệ (phần vốn nhà nước) nhưng Bộ Tài chính có Công văn số 2769/BTC-TCDN ngày 13/3/2018 đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh nộp khoản chênh lệch này về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp. Điều này gây khó khăn về tài chính cho Công ty nên Công ty đề xuất nộp tổng số tiền 5.984,76 triệu đồng về Quỹ theo lộ trình trung bình mỗi năm nộp 01 tỷ đồng (đã nộp 984,76 triệu đồng trong tháng 4/2019 và 1.000 triệu đồng vào tháng 12/2019).

3. Thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ

Tỉnh Trà Vinh có 02 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước phải thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP. Kết quả công bố thông tin như sau (Chi tiết tại Phụ lục I):

- Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh thực hiện nghiêm túc, kịp thời và đầy đủ các nội dung công bố theo quy định;

- Công ty Quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh công bố thông tin còn thiếu nội dung: Chiến lược phát triển của doanh nghiệp (hạn 30 tháng 9 năm đầu kỳ Chiến lược); Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm của doanh nghiệp (hạn 30 tháng 9 năm đầu kỳ kế hoạch); Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 của doanh nghiệp (hạn 31/3). Một số nội dung chưa công bố nhưng còn trong hạn: (1) Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 năm gần nhất tính đến năm báo cáo (hạn 20/6); (2) Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (hạn 20/6); (3) Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác (nếu có) (hạn 20/6); (4) Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp (hạn 20/6); (5) Báo cáo tài chính năm 2019 của doanh nghiệp (hạn 20/6).

Riêng Báo cáo về tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, 02 Công ty này không cần phải công bố vì không thuộc danh mục doanh nghiệp cần phải sắp xếp lại theo Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020.

4. Tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước

UBND tỉnh luôn thực hiện tốt kiểm tra, giám sát tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước và đảm bảo việc bảo toàn, phát triển vốn tại các công ty cổ phần có vốn góp của nhà nước. Đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, ngoài việc báo cáo định kỳ theo quy định, tỉnh còn giám sát thông qua những yêu cầu báo cáo đột xuất, chuyên đề; thực hiện nghiêm túc việc công bố thông tin doanh nghiệp, các chiến lược, kế hoạch và báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh trung hạn, hàng năm theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ. Đối với phần vốn góp tại công ty cổ phần, tỉnh có cử người đại diện để Đại hội đồng cổ đông doanh nghiệp biểu quyết tham gia Hội đồng quản trị; các ý kiến tham gia trong cuộc họp HĐQT và Đại hội đồng cổ đông luôn được người đại diện thông qua chủ sở hữu (UBND tỉnh) trước khi tổ chức các cuộc họp, đại hội; định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm, các công ty cổ phần đều có báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh (đã được kiểm toán) gửi về chủ sở hữu, công khai trên cổng thông tin điện tử của công ty và trên sàn giao dịch chứng khoán theo quy định. Từ đó, hoạt động của các doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao hơn, tăng tính minh bạch, tình hình sản xuất kinh doanh hàng năm luôn có sự tăng trưởng (trừ Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Trà Vinh chỉ hoạt động công ích, không sản xuất kinh doanh); vốn nhà nước tại doanh nghiệp được bảo toàn và phát triển; đóng góp của doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước tăng qua từng năm, nhất là Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh có mức đóng góp khá lớn trên 1.226 tỷ đồng năm 2019, chiếm 23% thu nội địa của tỉnh; không có trường hợp phát sinh lỗ, thất thoát tài sản nhà nước (Chi tiết tại Phụ lục II)./.

Xem Phụ lục đính kèm tại đây:   Dinh%20kem%20WEB%20-%20So%20ket%20tinh%20hinh%20hoat%20dong%20cua%20DNNN.docx

 

Tin khác
1 2 3 4 5 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 1273
  • Trong tuần: 10 121
  • Tất cả: 2511924