Năm 2020: Trà Vinh thu ngân sách trên địa bàn vượt dự toán

Trong bối cảnh khó khăn chung do tác động kép của hạn hán, xâm nhập mặn và đại dịch Covid-19 nhưng năm 2020 tỉnh Trà Vinh đã hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn do Trung ương giao và vượt mức phấn đấu của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra.

Cụ thể, theo báo cáo nhanh của Cục thuế tỉnh Trà Vinh, tổng thu nội địa năm 2020 của tỉnh 5.031,287 t đồng, bằng 104,8% (vượt 231,287 t đồng) so dự toán pháp lệnh Bộ Tài chính giao, bằng 100,6% (vượt 31,287 t đồng) mức phấn đấu của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh giao, tăng 2,7% (tăng 131,565 t đồng) so cùng kỳ 2019. Đây là kết quả phấn khởi trong bối cảnh đầy khó khăn của nền kinh tế trong năm 2020.

Thống kê cho thấy, có 08/17 khoản thu và sắc thuế hoàn thành và vượt dự toán pháp lệnh là: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương (đạt 121,3% dự toán), Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (đạt 118,1% dự toán), Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (đạt 105,8% dự toán), Phí - lệ phí (đạt 230,4% dự toán), Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (đạt 111,8% dự toán), Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (130,2% dự toán), Thu khác ngân sách (đạt 211% dự toán), Thu từ quỹ đất công ích và công sản khác (đạt 954,4% dự toán).