Quyết định 3286/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 - Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phụ lục 1

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

(Ban hành kèm theo Quyết định số  3286  /QĐ-UBND ngày 24 tháng  9 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. NHÓM LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP – CẤP TỈNH (60 TTHC)

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm PVHCC

Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả của Sở KH&ĐT

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

01 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Đăng ký

Kinh doanh

Lãnh đạo Phòng ĐKKD

- Phân công cho chuyên viên xử lý

02 giờ

 

 

 

Bước 3

Phòng Đăng ký

Kinh doanh

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ

- Trình lãnh đạo phê duyệt

12 giờ

 

 

 

Bước 4

Phòng Đăng ký

Kinh doanh

Lãnh đạo Phòng ĐKKD

- Xem xét phê duyệt kết quả.

07 giờ

 

 

 

Bước 5

Phòng Đăng ký

Kinh doanh

Chuyên viên

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

02 giờ

 

 

 

Bước 6

Trung tâm PVHCC

Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả của Sở KH&ĐT

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Không

 

 

 

 

II. NHÓM LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ VÀ HỢP TÁC XÃ – CẤP TỈNH (15 TTHC)

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm PVHCC

Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả của Sở KH&ĐT

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

01 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Đăng ký

Kinh doanh

Lãnh đạo Phòng ĐKKD

- Phân công cho chuyên viên xử lý

02 giờ

 

 

 

Bước 3

Phòng Đăng ký

Kinh doanh

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ

- Trình lãnh đạo phê duyệt

12 giờ

 

 

 

Bước 4

Phòng Đăng ký

Kinh doanh

Lãnh đạo Phòng ĐKKD

- Xem xét phê duyệt kết quả.

07 giờ

 

 

 

Bước 5

Phòng Đăng ký

Kinh doanh

Chuyên viên

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

02 giờ

 

 

 

Bước 6

Trung tâm PVHCC

Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả của Sở KH&ĐT

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Không

 

 

 

 

 

III. NHÓM LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC, ĐẦU TƯ CỦA NƯỚC NGOÀI, ĐẦU TƯ CỦA VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI (22 TTHC)

1. QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH (ĐỐI VỚI DỰ ÁN KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ) - Mức độ 3

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 17 (ngày làm việc) x 08 giờ = 136 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1.

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả của Sở KH&ĐT

- Tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 1 lần đầy đủ theo Mẫu số 02-Thông tư số 01/2018/TT-VPCP, ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ. Trường hợp từ chối nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo Mẫu số 03-Thông tư số 01/2018/TT-VPCP, ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, cán bộ tiếp nhận hồ sơ thực hiện tiếp nhận như sau:

- Quét (scan), cập nhật thành phần hồ sơ vào Phần mềm một cửa điện tử.

- In giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo Mẫu 01-Thông tư số 01/2019/TT-VPCP gửi tổ chức, cá nhân.

- Chuyển dữ liệu hồ sơ điện tử đến Lãnh đạo Trung tâm XTĐT &HTDN trên Phần mềm một cửa điện tử; Sau đó chuyển hồ sơ tiếp nhận trực tiếp đến Trung tâm XTĐT &HTDN (trong ngày làm việc hoặc chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo đối với trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày) qua Đơn vị chuyển phát.

04 giờ

 

 

 

Bước 2.

Xử lý hồ sơ

Trung tâm XTĐT

Sở KH&ĐT

Lãnh đạo;

Chuyên viên

- Lãnh đạo đơn vị: Nhận hồ sơ trên Phần mềm một cửa điện tử, phân công chuyên viên thẩm định và xử lý hồ sơ (đồng thời chuyển hồ sơ giấy).

- Chuyên viên xử lý hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cần giải trình và/hoặc yêu cầu bổ sung thêm thì có văn bản hướng dẫn hoặc phúc đáp cho người nộp hồ sơ trong vòng không quá 02 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

+ Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, Dự thảo lấy ý kiến của các Sở, ngành có liên quan.

Số hóa giấy tờ có liên quan trong quá trình xử lý…đính kèm vào Phần mềm một cửa điện tử.

16 giờ

 

 

 

Bước 3

Xử lý hồ sơ

Sở, ngành có liên quan

Sở, ngành có liên quan

Các sở, ngành có liên quan trả lời nội dung được lấy ý kiến.

56 giờ

 

 

 

Bước 4

Xử lý hồ sơ

Trung tâm XTĐT

Sở KH&ĐT

Lãnh đạo;

Chuyên viên

Tổng hợp ý kiến trình UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh).

Số hóa giấy tờ có liên quan trong quá trình xử lý…đính kèm vào Phần mềm một cửa điện tử.

16 giờ

 

 

 

Bước 5

Xử lý hồ sơ

UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh)

UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh)

Xem xét Quyết định chủ trương đầu tư hoặc trả lời phúc đáp.

40 giờ

 

 

 

Bước 6 Trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả của Sở KH&ĐT

Nhận Quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản phúc đáp của UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh) gửi đến (trường hợp nhận văn bản phúc đáp thì Sở KH và ĐT có văn bản trả lời cho nhà đầu tư) bằng phương thức mà tổ chức, cá nhân đăng ký (trực tiếp hoặc nhận qua dịch vụ bưu chính công ích).

Cập nhật vào sổ theo dõi trả kết quả trên hệ thống Phần mềm một cửa điện tử.

 

04 giờ

 

 

 

 

2. QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ(ĐỐI VỚI DỰ ÁN KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKĐT) - Mức độ 3

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 38 (ngày làm việc) x 08 giờ = 304 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1.

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả của Sở KH&ĐT

- Tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 1 lần đầy đủ theo Mẫu số 02-Thông tư số 01/2018/TT-VPCP, ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ. Trường hợp từ chối nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo Mẫu số 03-Thông tư số 01/2018/TT-VPCP, ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, cán bộ tiếp nhận hồ sơ thực hiện tiếp nhận như sau:

- Quét (scan), cập nhật thành phần hồ sơ vào Phần mềm một cửa điện tử.

- In giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo Mẫu 01-Thông tư số 01/2019/TT-VPCP gửi tổ chức, cá nhân.

- Chuyển dữ liệu hồ sơ điện tử đến Lãnh đạo Trung tâm XTĐT &HTDN trên Phần mềm một cửa điện tử; Sau đó chuyển hồ sơ tiếp nhận trực tiếp đến Trung tâm XTĐT &HTDN (trong ngày làm việc hoặc chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo đối với trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày) qua Đơn vị chuyển phát.

04 giờ

 

 

 

Bước 2.

Xử lý hồ sơ

Trung tâm XTĐT

Sở KH&ĐT

Lãnh đạo;

Chuyên viên

- Lãnh đạo đơn vị: Nhận hồ sơ trên Phần mềm một cửa điện tử, phân công chuyên viên thẩm định và xử lý hồ sơ (đồng thời chuyển hồ sơ giấy).

- Chuyên viên xử lý hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cần giải trình và/hoặc yêu cầu bổ sung thêm thì có văn bản hướng dẫn hoặc phúc đáp cho người nộp hồ sơ trong vòng không quá 02 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

+ Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, Dự thảo lấy ý kiến của các Sở, ngành có liên quan.

Số hóa giấy tờ có liên quan trong quá trình xử lý…đính kèm vào Phần mềm một cửa điện tử.

12 giờ

 

 

 

Bước 3

Xử lý hồ sơ

Sở, ngành có liên quan

Sở, ngành có liên quan

Các sở, ngành có liên quan trả lời nội dung được lấy ý kiến.

56 giờ

 

 

 

Bước 4

Xử lý hồ sơ

Trung tâm XTĐT

Sở KH&ĐT

Lãnh đạo;

Chuyên viên

Tổng hợp ý kiến trình UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh).

Số hóa giấy tờ có liên quan trong quá trình xử lý…đính kèm vào Phần mềm một cửa điện tử.

16 giờ

 

 

 

Bước 5

Xử lý hồ sơ

UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh)

UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh)

Văn bản trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, có ý kiến thẩm định về hồ sơ dự án

40 giờ

 

 

 

Bước 6

Xử lý hồ sơ

Bộ Kế hoạch và

Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tổ chức thẩm định hồ sơ dự án đầu tư và lập báo cáo thẩm định gồm các nội dung quy định tại khoản 6 Điều 33 của Luật này, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư

120 giờ

 

 

 

Bước 7 Xử lý hồ sơ

Thủ tướng

Chính phủ

Thủ tướng

Chính phủ

Xem xét Quyết định chủ trương đầu tư hoặc trả lời phúc đáp (Văn bản quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (Mẫu II.1)

52 giờ

 

 

 

Bước 8

Trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả của Sở KH&ĐT

Nhận Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ trả kết quả bằng phương thức mà tổ chức, cá nhân đăng ký (trực tiếp hoặc nhận qua dịch vụ bưu chính công ích).

Cập nhật vào sổ theo dõi trả kết quả trên hệ thống Phần mềm một cửa điện tử.

04 giờ

 

 

 

 

 

 

3. CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN THUỘC DIỆN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

3.1. CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKĐT ĐỐI VỚI DỰ ÁN THUỘC DIỆN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA UBND TỈNH – Mức độ 3

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 19 (ngày làm việc) x 08 giờ = 152 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1.

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả của Sở KH&ĐT

- Tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 1 lần đầy đủ theo Mẫu số 02-Thông tư số 01/2018/TT-VPCP, ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ. Trường hợp từ chối nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo Mẫu số 03-Thông tư số 01/2018/TT-VPCP, ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, cán bộ tiếp nhận hồ sơ thực hiện tiếp nhận như sau:

- Quét (scan), cập nhật thành phần hồ sơ vào Phần mềm một cửa điện tử.

- In giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo Mẫu 01-Thông tư số 01/2019/TT-VPCP gửi tổ chức, cá nhân.

- Chuyển dữ liệu hồ sơ điện tử đến Lãnh đạo Trung tâm XTĐT &HTDN trên Phần mềm một cửa điện tử; Sau đó chuyển hồ sơ tiếp nhận trực tiếp đến Trung tâm XTĐT &HTDN (trong ngày làm việc hoặc chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo đối với trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày) qua Đơn vị chuyển phát.

04 giờ

 

 

 

Bước 2.

Xử lý hồ sơ

Trung tâm XTĐT

Sở KH&ĐT

Lãnh đạo;

Chuyên viên

- Lãnh đạo đơn vị: Nhận hồ sơ trên Phần mềm một cửa điện tử, phân công chuyên viên thẩm định và xử lý hồ sơ (đồng thời chuyển hồ sơ giấy).

- Chuyên viên xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cần giải trình và/hoặc yêu cầu bổ sung thêm thì có văn bản hướng dẫn hoặc phúc đáp cho người nộp hồ sơ trong vòng không quá 02 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, Dự thảo lấy ý kiến của các Sở, ngành có liên quan

Số hóa giấy tờ có liên quan trong quá trình xử lý…đính kèm vào Phần mềm một cửa điện tử.

16 giờ

 

 

 

Bước 3

Xử lý hồ sơ

Sở, ngành có liên quan

Sở, ngành có liên quan

Các sở, ngành có liên quan trả lời nội dung được lấy ý kiến.

56 giờ

 

 

 

Bước 4

Xử lý hồ sơ

Trung tâm XTĐT

Sở KH&ĐT

Lãnh đạo;

Chuyên viên

Tổng hợp ý kiến trình UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh).

Số hóa giấy tờ có liên quan trong quá trình xử lý…đính kèm vào Phần mềm một cửa điện tử.

16 giờ

 

 

 

Bước 5

Xử lý hồ sơ

UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh)

UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh)

Xem xét Quyết định chủ trương đầu tư hoặc trả lời phúc đáp

40 giờ

 

 

 

Bước 6

Xử lý hồ sơ

Trung tâm XTĐT

Lãnh đạo;

Chuyên viên

Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/phúc đáp nhà đầu tư

16 giờ

 

 

 

Bước 7

Trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả của Sở KH&ĐT

Nhận Quyết định chủ trương đầu tư/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản phúc đáp của UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh) gửi, trả kết quả bằng phương thức mà tổ chức, cá nhân đăng ký (trực tiếp hoặc nhận qua dịch vụ bưu chính công ích).

Cập nhật vào sổ theo dõi trả kết quả trên hệ thống Phần mềm một cửa điện tử.

04 giờ

 

 

 

 

3.2.  CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKĐT ĐỐI VỚI DỰ ÁN THUỘC DIỆN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - Mức độ 3

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 41 (ngày làm việc) x 08 giờ = 328 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1.

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả của Sở KH&ĐT

- Tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 1 lần đầy đủ theo Mẫu số 02-Thông tư số 01/2018/TT-VPCP, ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ. Trường hợp từ chối nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo Mẫu số 03-Thông tư số 01/2018/TT-VPCP, ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, cán bộ tiếp nhận hồ sơ thực hiện tiếp nhận như sau:

- Quét (scan), cập nhật thành phần hồ sơ vào Phần mềm một cửa điện tử.

- In giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo Mẫu 01-Thông tư số 01/2019/TT-VPCP gửi tổ chức, cá nhân.

- Chuyển dữ liệu hồ sơ điện tử đến Lãnh đạo Trung tâm XTĐT &HTDN trên Phần mềm một cửa điện tử; Sau đó chuyển hồ sơ tiếp nhận trực tiếp đến Trung tâm XTĐT &HTDN (trong ngày làm việc hoặc chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo đối với trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày) qua Đơn vị chuyển phát.

04 giờ

 

 

 

Bước 2.

Xử lý hồ sơ

Trung tâm XTĐT

Sở KH&ĐT

Lãnh đạo;

Chuyên viên

- Lãnh đạo đơn vị: Nhận hồ sơ trên Phần mềm một cửa điện tử, phân công chuyên viên thẩm định và xử lý hồ sơ (đồng thời chuyển hồ sơ giấy).

- Chuyên viên xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cần giải trình và/hoặc yêu cầu bổ sung thêm thì có văn bản hướng dẫn hoặc phúc đáp cho người nộp hồ sơ trong vòng không quá 02 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, Dự thảo lấy ý kiến của các Sở, ngành có liên quan

Số hóa giấy tờ có liên quan trong quá trình xử lý…đính kèm vào Phần mềm một cửa điện tử.

16 giờ

 

 

 

Bước 3

Xử lý hồ sơ

Sở, ngành có liên quan

Sở, ngành có liên quan

Các sở, ngành có liên quan trả lời nội dung được lấy ý kiến.

56 giờ

 

 

 

Bước 4

Xử lý hồ sơ

Trung tâm XTĐT

Sở KH&ĐT

Lãnh đạo;

Chuyên viên

Tổng hợp ý kiến trình UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh).

Số hóa giấy tờ có liên quan trong quá trình xử lý…đính kèm vào Phần mềm một cửa điện tử.

16 giờ

 

 

 

Bước 5

Xử lý hồ sơ

UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh)

UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh)

Văn bản trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, có ý kiến thẩm định về hồ sơ dự án

40 giờ

 

 

 

Bước 6

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tổ chức thẩm định hồ sơ dự án đầu tư và lập báo cáo thẩm định

120 giờ

 

 

 

Bước 7

Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng

Chính phủ

Xem xét Quyết định chủ trương đầu tư hoặc trả lời phúc đáp

56 giờ

 

 

 

Bước 8

Xử lý hồ sơ

Trung tâm XTĐT

Lãnh đạo;

Chuyên viên

Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/phúc đáp nhà đầu tư

16 giờ

 

 

 

Bước 9

Trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả của Sở KH&ĐT

Nhận Quyết định chủ trương đầu tư/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản phúc đáp, gửi, trả kết quả bằng phương thức mà tổ chức, cá nhân đăng ký (trực tiếp hoặc nhận qua dịch vụ bưu chính công ích).

Cập nhật vào sổ theo dõi trả kết quả trên hệ thống Phần mềm một cửa điện tử.

04 giờ

 

 

 

 

 

4. CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKĐT ĐỐI VỚI DỰ ÁN KHÔNG THUỘC DIỆN QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ – Mức độ 3

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 12 (ngày làm việc) x 08 giờ = 96 giờ

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1.

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả của Sở KH&ĐT

- Tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 1 lần đầy đủ theo Mẫu số 02-Thông tư số 01/2018/TT-VPCP, ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ. Trường hợp từ chối nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo Mẫu số 03-Thông tư số 01/2018/TT-VPCP, ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, cán bộ tiếp nhận hồ sơ thực hiện tiếp nhận như sau:

- Quét (scan), cập nhật thành phần hồ sơ vào Phần mềm một cửa điện tử.

- In giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo Mẫu 01-Thông tư số 01/2019/TT-VPCP gửi tổ chức, cá nhân.

- Chuyển dữ liệu hồ sơ điện tử đến Lãnh đạo Trung tâm XTĐT &HTDN trên Phần mềm một cửa điện tử; Sau đó chuyển hồ sơ tiếp nhận trực tiếp đến Trung tâm XTĐT &HTDN (trong ngày làm việc hoặc chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo đối với trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày) qua Đơn vị chuyển phát.

04 giờ

 

 

 

Bước 2.

Xử lý hồ sơ

Trung tâm XTĐT

Sở KH&ĐT

Lãnh đạo;

Chuyên viên

- Lãnh đạo đơn vị: Nhận hồ sơ trên Phần mềm một cửa điện tử, phân công chuyên viên thẩm định và xử lý hồ sơ (đồng thời chuyển hồ sơ giấy).

- Chuyên viên xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cần giải trình và/hoặc yêu cầu bổ sung thêm thì có văn bản hướng dẫn hoặc phúc đáp cho người nộp hồ sơ trong vòng không quá 02 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, Dự thảo lấy ý kiến của các đơn vị có liên quan.

Số hóa giấy tờ có liên quan trong quá trình xử lý…đính kèm vào Phần mềm một cửa điện tử.

16 giờ

 

 

 

Bước 3

Xử lý hồ sơ

Sở, ngành có liên quan

Sở, ngành có liên quan

Các sở, ngành có liên quan trả lời nội dung được lấy ý kiến.

56 giờ

 

 

 

Bước 4

Xử lý hồ sơ

Trung tâm XTĐT

Sở KH&ĐT

Lãnh đạo;

Chuyên viên

Tổng hợp ý kiến Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư hoặc có văn bản phúc đáp.

Số hóa giấy tờ có liên quan trong quá trình xử lý…đính kèm vào Phần mềm một cửa điện tử.

16 giờ

 

 

 

Bước 6

Trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả của Sở KH&ĐT

Nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

hoặc văn bản phúc đáp Sở KH và ĐT, trả kết quả bằng phương thức mà tổ chức, cá nhân đăng ký (trực tiếp hoặc nhận qua dịch vụ bưu chính công ích).

Cập nhật vào sổ theo dõi trả kết quả trên hệ thống Phần mềm một cửa điện tử.

04 giờ

 

 

 

 

5. ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, UBND CẤP TỈNH ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

5.1 ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA UBND TỈNH (Văn phòng UBND tỉnh) – Mức độ 3

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 17 (ngày làm việc) x 08 giờ = 136 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1.

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả của Sở KH&ĐT

- Tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 1 lần đầy đủ theo Mẫu số 02-Thông tư số 01/2018/TT-VPCP, ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ. Trường hợp từ chối nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo Mẫu số 03-Thông tư số 01/2018/TT-VPCP, ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, cán bộ tiếp nhận hồ sơ thực hiện tiếp nhận như sau:

- Quét (scan), cập nhật thành phần hồ sơ vào Phần mềm một cửa điện tử.

- In giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo Mẫu 01-Thông tư số 01/2019/TT-VPCP gửi tổ chức, cá nhân.

- Chuyển dữ liệu hồ sơ điện tử đến Lãnh đạo Trung tâm XTĐT &HTDN trên Phần mềm một cửa điện tử; Sau đó chuyển hồ sơ tiếp nhận trực tiếp đến Trung tâm XTĐT &HTDN (trong ngày làm việc hoặc chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo đối với trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày) qua Đơn vị chuyển phát.

04 giờ

 

 

 

Bước 2.

Xử lý hồ sơ

Trung tâm XTĐT

Sở KH&ĐT

Lãnh đạo;

Chuyên viên

- Lãnh đạo đơn vị: Nhận hồ sơ trên Phần mềm một cửa điện tử, phân công chuyên viên thẩm định và xử lý hồ sơ (đồng thời chuyển hồ sơ giấy).

- Chuyên viên xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cần giải trình và/hoặc yêu cầu bổ sung thêm thì có văn bản hướng dẫn hoặc phúc đáp cho người nộp hồ sơ trong vòng không quá 02 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, Dự thảo lấy ý kiến của các đơn vị có liên quan.

Số hóa giấy tờ có liên quan trong quá trình xử lý…đính kèm vào Phần mềm một cửa điện tử.

16 giờ

 

 

 

Bước 3

Xử lý hồ sơ

Sở, ngành có liên quan

Sở, ngành có liên quan

Các sở, ngành có liên quan trả lời nội dung được lấy ý kiến.

56 giờ

 

 

 

Bước 4

Xử lý hồ sơ

Trung tâm XTĐT

Sở KH&ĐT

Lãnh đạo;

Chuyên viên

Tổng hợp ý kiến trình UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh).

Số hóa giấy tờ có liên quan trong quá trình xử lý…đính kèm vào Phần mềm một cửa điện tử.

16 giờ

 

 

 

Bước 5 Xử lý hồ sơ

UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh)

UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh)

Xem xét Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc trả lời phúc đáp

40 giờ

 

 

 

Bước 6

Trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả của Sở KH&ĐT

Nhận Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh) gửi đến, trả kết quả bằng phương thức mà tổ chức, cá nhân đăng ký (trực tiếp hoặc nhận qua dịch vụ bưu chính công ích).

Cập nhật vào sổ theo dõi trả kết quả trên hệ thống Phần mềm một cửa điện tử.

04 giờ

 

 

 

 

5.2 ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - Mức độ 3

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 38 (ngày làm việc) x 08 giờ = 304 giờ

 

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1.

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả của Sở KH&ĐT

- Tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 1 lần đầy đủ theo Mẫu số 02-Thông tư số 01/2018/TT-VPCP, ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ. Trường hợp từ chối nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo Mẫu số 03-Thông tư số 01/2018/TT-VPCP, ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, cán bộ tiếp nhận hồ sơ thực hiện tiếp nhận như sau:

- Quét (scan), cập nhật thành phần hồ sơ vào Phần mềm một cửa điện tử.

- In giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo Mẫu 01-Thông tư số 01/2019/TT-VPCP gửi tổ chức, cá nhân.

- Chuyển dữ liệu hồ sơ điện tử đến Lãnh đạo Trung tâm XTĐT &HTDN trên Phần mềm một cửa điện tử; Sau đó chuyển hồ sơ tiếp nhận trực tiếp đến Trung tâm XTĐT &HTDN (trong ngày làm việc hoặc chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo đối với trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày) qua Đơn vị chuyển phát.

04 giờ

 

 

 

Bước 2.

Xử lý hồ sơ

Trung tâm XTĐT

Sở KH&ĐT

Lãnh đạo;

Chuyên viên

- Lãnh đạo đơn vị: Nhận hồ sơ trên Phần mềm một cửa điện tử, phân công chuyên viên thẩm định và xử lý hồ sơ (đồng thời chuyển hồ sơ giấy).

- Chuyên viên xử lý hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cần giải trình và/hoặc yêu cầu bổ sung thêm thì có văn bản hướng dẫn hoặc phúc đáp cho người nộp hồ sơ trong vòng không quá 02 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, Dự thảo lấy ý kiến của các đơn vị có liên quan.

Số hóa giấy tờ có liên quan trong quá trình xử lý…đính kèm vào Phần mềm một cửa điện tử.

12 giờ

 

 

 

Bước 3

Xử lý hồ sơ

Sở, ngành có liên quan

Sở, ngành có liên quan

Các sở, ngành có liên quan trả lời nội dung được lấy ý kiến.

56 giờ

 

 

 

Bước 4

Xử lý hồ sơ

Trung tâm XTĐT

Sở KH&ĐT

Lãnh đạo;

Chuyên viên

Tổng hợp ý kiến trình UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh).

Số hóa giấy tờ có liên quan trong quá trình xử lý…đính kèm vào Phần mềm một cửa điện tử.

16 giờ

 

 

 

Bước 5 Xử lý hồ sơ

UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh)

UBND tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh)

Văn bản trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, có ý kiến thẩm định về hồ sơ dự án

40 giờ

 

 

 

Bước 6 Xử lý hồ sơ

Bộ Kế hoạch và

Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tổ chức thẩm định hồ sơ dự án đầu tư và lập báo cáo thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư

120 giờ

 

 

 

Bước 7 Xử lý hồ sơ

Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng

Chính phủ

Xem xét Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc trả lời phúc đáp

52 giờ