Báo cáo tiến độ triển khai công tác lập Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (tháng 01+ 02/2023)

Thực hiện Công văn số 455/UBND-THNV ngày 08/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo Công văn số 772/VPCP-CN ngày 30/01/2022 của Văn phòng Chính phủ, theo khối lượng công việc đã thực hiện và các nội dung công việc đang triển khai, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tiến độ thực hiện công tác lập quy hoạch tỉnh tháng 01+02/2023 như sau: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN:

1. Lập quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: 

1.1. Báo cáo tổng hợp

- Thực hiện Báo cáo thẩm định số 8578/HĐTĐ ngày 28/11/2022 của Hội đồng thẩm định, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp thu, giải trình và chỉnh sửa hoàn thiện Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và tiến hành thông qua các cấp như sau:

- Ngày 27/12/2022, thông Ban Thường vụ tỉnh ủy các nội dung quy hoạch tỉnh.

- Ngày 11/01/2023, thông qua Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, kết quả Ban chấp hành Đảng bộ thống nhất chủ trương để Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét.

- Ngày 13/02/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có buổi báo cáo Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh để chuẩn bị thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh vào ngày 27/02/2023.

- Ngày 17/02/2023, báo cáo tại phiên họp thẩm tra của Hội đồng nhân dân về nội dung quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Ngày 21/02/2023, báo cáo Ban Thường vụ cho ý kiến về nội dung Nghị quyết thông qua Quy hoạch chuẩn bị trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 8. 

1.2. Các phương án tích hợp vào quy hoạch tỉnh

Có 36 nội dung đề xuất tích hợp vào quy hoạch tỉnh, hiện nay đã hoàn thành 36/36 nội dung.

2 2. Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC):

Đã hoàn thiện báo cáo đánh giá môi trường chiến lược theo quy định.

II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

Việc tiếp thu giải trình và điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo ý kiến Hội đồng thẩm định mất nhiều thời gian, sau khi hoàn thiện sẽ gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành rà soát hồ sơ, tài liệu quy hoạch, đóng dấu xác nhận theo quy định. Để đảm bảo hồ sơ Quy hoạch tỉnh đạt yêu cầu đáp ứng đúng và đủ theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Giấy mời số 267/GM-SKHĐT ngày 22/12/2022 mời Vụ Quản lý Quy hoạch làm việc trực tiếp để phối hợp hỗ trợ rà soát, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có thông tin bố trí lịch làm việc từ Vụ Quản lý Quy hoạch. 

III. KẾ HOẠCH THÁNG 3/2023

1. Thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vào ngày 27/02/2023.

2. Hoàn chỉnh Dự thảo Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

3. Hoàn thiện Hệ thống bản đồ theo từng phương án gửi các Sở, ban, ngành và địa phương rà soát và xác nhận.

4. Chuẩn bị hoàn thiện hồ sơ, tài liệu trình Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh rà soát, đóng dấu xác nhận trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

 

Xem chi tiết Báo cáo số 86/BC-SKHĐT ngày 22/02/2023

Tin khác
1 2 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 1245
  • Trong tuần: 10 093
  • Tất cả: 2511896