Báo cáo tổng hợp ý kiến và giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp của Hội đồng thẩm định đối với dự thảo báo cáo Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thực hiện Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017 và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, hướng dẫn của Trung ương, Sở Kế hoạch và Đầu tư – Đơn vị Thường trực Hội đồng lập quy hoạch - đã phối hợp với đơn vị tư vấn và các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo Báo cáo Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch tỉnh) theo nhiệm vụ Quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 804/QĐ-TTg ngày 09/6/2020,

Ngày 24/11/2022, Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức họp thẩm định Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch, kết quả bỏ phiếu 100% thành viên Hội đồng thẩm định thống nhất thông có chỉnh sửa, bổ sung. Hội đồng thẩm định đánh giá: Quy hoạch tỉnh Trà Vinh xây dựng đã phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030 đã được Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc khóa XIII thông qua. Báo cáo Quy hoạch với nội dung được nghiên cứu nghiêm túc, cơ bản đã tuân thủ quy định của Luật Quy hoạch, Nghị định số 37/2015/NĐ- CP và Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Trà Vinh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 804/QĐ-TTg ngày 09/6/2020. Quy hoạch đã được phân tích, xây dựng dựa trên một hệ thống số liệu khá đầy đủ, đáng tin cậy về hiện trạng, tiềm năng, khả năng phát triển và đảm bảo tính khả thi.

Căn cứ ý kiến của Hội đồng thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 8578/BC-HĐTĐ ngày 28/11/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với đơn vị liên danh tư vấn nghiêm túc tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Quy hoạch tỉnh, đồng thời có báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp theo quy định./.

Xem chi tiết:

- Báo cáo giải trình

- Phụ lục 1

- Phụ lục 2

 

 

Tin khác
1 2 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 1199
  • Trong tuần: 10 047
  • Tất cả: 2511850