Báo cáo tổng hợp ý kiến và giải trình, tiếp thu ý kiến rà soát hồ sơ Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thực hiện Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017 và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, hướng dẫn của Trung ương, Sở Kế hoạch và Đầu tư – Đơn vị Thường trực Hội đồng lập quy hoạch - đã phối hợp với đơn vị tư vấn và các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo Báo cáo Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch tỉnh) theo nhiệm vụ Quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 804/QĐ-TTg ngày 09/6/2020,

Ngày 24/11/2022, Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức họp thẩm định Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch, kết quả bỏ phiếu 100% thành viên Hội đồng thẩm định thống nhất thông có chỉnh sửa, bổ sung. Căn cứ ý kiến của Hội đồng thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 8578/BC-HĐTĐ ngày 28/11/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với đơn vị liên danh tư vấn tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Quy hoạch tỉnh, đồng thời có báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp và gửi hồ sơ đến Thường trực Hội đồng thẩm định rà soát tại Báo cáo số 205/BC-SKHĐT ngày 07/4/2023. Căn cứ ý kiến rà soát của Hội đồng thẩm định tại Công văn số 4251/CV-HĐTĐ ngày 06/6/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, đồng thời có báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến rà soát.

Đính kèm Phụ lục tổng hợp ý kiến và giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp:

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Phụ lục 3

Dự thảo báo cáo Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tin khác
1 2 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 6
  • Trong tuần: 647
  • Tất cả: 2499206