Giới thiệu những nội dung mới của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14

1. Quan điểm, mục tiêu và yêu cầu soạn tho Luật Doanh nghiệp

Trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, Lãnh đạo Bộ đã có những ch đạo quyết liệt về xây dựng cơ chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt là nhng chỉ đạo tại Nghị quyết 02 của Chính phủ, Chỉ thị số 01/CT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Luật Doanh nghiệp 2020, vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, tiếp tục có nhng thay đổi lớn, tạo ra bước đột phá về thủ tục hành chính, đơn giản hóa thù tục cho doanh nghiệp khi thành lập và hoạt động kinh doanh.

Mục tiêu tổng quát là hoàn thiện khung khổ pháp lý về tổ chức quản trị doanh nghiệp; thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, thu hút vốn, nguồn lực vào sản xuất kinh doanh; góp phần nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh theo mục tiêu mà Chính phủ đã đặt ra là thuộc nhóm các nước ASEAN 4.

Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

- Tạo thuận lợi nhất cho hoạt động thành lập và đăng ký doanh nghiệp; cắt giảm chi phí và thi gian trong khởi sự kinh doanh; góp phần nâng xếp hạng ch s khởi sự kinh doanh lên ít nhất 25 bậc (theo xếp hạng của Ngân hàng thế giới).

- Nâng cao cơ chế bảo vệ hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư, cổ đông, thành viên của doanh nghiệp; thúc đẩy quản trị doanh nghiệp đạt chuẩn mực theo thông lệ tốt và phổ biến trong khu vực và quốc tế; nâng mức xếp hạng ch số bảo vệ nhà đầu tư lên ít nhất 20 bậc (theo xếp hạng của Ngân hàng thế giới).

- Nâng cao hiệu lực quản trị, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình đối với doanh nghiệp mà nhà nước có phần vốn góp chi phi.

- Tạo thuận lợi hơn, giảm chi phí trong tổ chức lại doanh nghiệp: sáp nhập, hợp nhất, chia, tách và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

2. Những nội dung cơ bản của Luật Doanh nghiệp

Luật có 10 chương, 218 điều. Những cải cách quan trọng nhất của Luật này bao gồm:

2.1. Cắt giảm thủ tục hành chính và tạo thuận lợi hơn cho việc đăng ký doanh nghiệp, gia nhập thị trường.

- Luật bãi bỏ thủ tục thông báo mẫu dấu, đồng thời quy định doanh nghiệp có thể sử dụng dấu "s" thay cho dấu "truyền thống”.

- Thiết lập cơ chế đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử với bộ hồ sơ điện tử mà không phải nộp thêm bộ hồ sơ giấy như hiện nay.

2.2. Nâng cao khung khổ pháp lý về quản trị doanh nghiệp và nâng cao mức độ bảo vệ nhà đầu tư, cổ đông theo chuẩn mực, thông lệ quốc tế tốt và phổ biến.

- Luật mở rộng mức độ và phạm vi quyền của cổ đông nhằm tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình.

- Hạn chế người quản lý hoặc cổ đông lớn lạm dụng địa vị, quyền hạn gây thiệt hại cho công ty và cổ đông nhỏ.

2.3. B sung các quy định về quản trị công ty cổ phần theo thông lệ quốc tế tốt về quản trị doanh nghiệp.

2.4. Nâng cao hiệu lực quản trị và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp có s hữu Nhà nước

- Sửa đổi khái niệm doanh nghiệp nhà nước để xác định rõ loại doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu hơn 50% (đến dưới 100%) vốn điều lệ để có cách thức và phương thức quản lý, giám sát phù hợp.

- Bổ sung quy định kiểm soát tập quyền, chng xung đột lợi ích và bảo đảm tính minh bạch hóa, công khai hóa thông tin của doanh nghiệp có sở hữu nhà nước.

2.5. Thúc đẩy phát triển thị trường vốn nhằm đa dạng hóa nguồn vốn cho sản xuất, đầu tư kinh doanh

Bổ sung quy định về Chứng ch lưu ký không có quyền biểu (NVDR) đa dạng hóa thêm sản phẩm giao dịch cho thị trường chứng khoán; đồng thời, giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề hạn chế sở hữu nhà đầu tư nước ngoài, có cơ hội lớn hơn trong thu hút vốn từ nhà đầu tư, bao gồm cả nhà đầu tư nước ngoài.

2.6. Tạo thuận lợi hơn cho tổ chức lại và mua bán doanh nghiệp

- Bảo đảm tương thích với Luật Cạnh tranh 2018 đối với các quy định về sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp.

- Bổ sung quy định về chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần (thay vì chỉ được chuyển đổi thành công ty TNHH như quy định hiện hành)./.

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 1273
  • Trong tuần: 10 121
  • Tất cả: 2511924