Phê duyệt Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2030
Ngày 30/9/2019, ông Nguyễn Trung Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh đã ký Quyết định số 1946/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2030.
Theo đó, mục tiêu tổng quát của kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh nhằm thúc đẩy chuyển dịch mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo phát triển kinh tế khu vực đô thị nhanh, hiệu quả, bền vững, góp phần tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, nâng cao năng lực chống chịu ứng phó với biến đổi khi hậu của hệ thống các đô thị.
 Mục tiêu cụ thể của kế hoạch giai đoạn đến năm 2020: Hoàn chỉnh rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung đô thị tại các đô thị thành phố Trà Vinh, thị xã Duyên Hải và huyện Tiểu Cần lồng ghép mục tiêu phát triển đô thị tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; rà soát chương trình phát triển đô thị tỉnh, lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về phát triển đô thị tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; triển khai thực hiện báo cáo đô thị tăng trưởng xanh hàng năm và theo giai đoạn tại đô thị thành phố Trà Vinh, trên cơ sở đó đề xuất các hoạt động ưu tiên thực hiện xây dựng đô thị tăng trưởng xanh; bồi dưỡng phát triển nhân lực nguồn cán bộ quản lý và chuyên môn thuộc Sở Xây dựng, UBND huyện Tiểu Cần, thị xã Duyên Hải và thành phố Trà Vinh về lĩnh vực phát triển đô thị tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; thực hiện thí điểm phát triển đô thị tăng trưởng xanh tại thành phố Trà Vinh.
 Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2020-2030: Hoàn thiện việc lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về phát triển đô thị tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu trong điều chỉnh chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh, quy hoạch chung tại các đô thị thành phố Trà Vinh, thị xã Duyên Hải và huyện Tiểu Cần và quy hoạch chung đô thị được phê duyệt mới. Tiếp tục triển khai thực hiện báo cáo tăng trưởng xanh hàng năm và theo giai đoạn tại đô thị thành phố Trà Vinh, trên cơ sở đó đề xuất các hoạt động ưu tiên xây dựng đô thị tăng trưởng xanh; tiếp tục triển khai đẩy mạnh thực hiện xây dựng đô thị tăng trưởng xanh tại các đô thị trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu triển khai thực hiện phát triển đô thị thông minh thí điểm tại đô thị thành phố Trà Vinh và thị xã Duyên Hải; tiếp tục bồi dưỡng phát triển nhân lực nguồn cán bộ quản lý và chuyên môn thuộc Sở Xây dựng, UBND huyện Tiểu Cần, thị xã Duyên Hải và thành phố Trà Vinh về lĩnh vực phát triển đô thị tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; thực hiện thí điểm phát triển đô thị tăng trưởng xanh tại thành phố Trà Vinh.
 Danh mục các nhiệm vụ chủ yếu thuộc kế hoạch gồm 03 chủ đề và 08 nhiệm vụ hành động ưu tiên; 08 dự án trọng tâm ưu tiên đầu tư; kinh phí thực hiện được huy động từ các nguồn gồm vốn tài trợ quốc tế, trong nước, vốn vay ODA, vốn doanh nghiệp, vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật… Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối chủ trì phối hợp với các sở, ngành tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện kế hoạch.

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 1094
  • Trong tuần: 9 942
  • Tất cả: 2511745