Tình hình đăng ký kinh doanh tháng 12, Quý 4 và năm 2021

1. Kết quả đăng ký kinh doanh tháng 12    

a) Cấp đăng ký kinh doanh 36 DN gồm: 29 Công ty TNHH 1TV, 03 Công ty TNHH 2TV trở lên; 02 Công ty cổ phần; 02 DNTN; 19 đơn vị trực thuộc ( 06 Chi nhánh, 11 địa điểm, 02 VPĐD); với tổng vốn đăng ký là: 152 tỷ đồng, số lao động đăng ký 310 người.

b) Đăng ký bổ sung:

Cấp đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, bổ sung vốn và các thay đổi khác cho 77 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc, vốn bổ sung 27 tỷ đồng. Nâng tổng số từ đầu năm 645 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc, vốn bổ sung 3.412 tỷ đồng.

c) Giải thể xóa tên: 06 doanh nghiệp, 06 đơn vị trực thuộc. Nâng tổng số từ đầu năm 80 doanh nghiệp, 84 đơn vị trực thuộc.

d) Tạm ngừng hoạt động: 03 DN, 01 đơn vị trực thuộc. Nâng tổng số từ đầu năm là 72 doanh nghiệp và 90 đơn vị trực thuộc

e) Hoạt động trở lại: 0 doanh nghiệp. Nâng tổng số từ đầu năm 07 doanh nghiệp.

* Nhận xét

- So với cùng kỳ, tháng 12 năm 2020 số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm 32 doanh nghiệp; Số doanh nghiệp giải thể tăng không tăng, không giảm so với cùng kỳ; số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tăng 02 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp hoạt động trở lại giảm 01 doanh nghiệp so với cùng kỳ tháng 12 năm 2020. Tình hình đăng ký qua mạng đạt tỷ lệ 51,72% giảm 25,28% so với cùng kỳ tháng 12 năm 2020 (77%).

2. Kết quả đăng ký kinh doanh Quý 4 năm 2021      

a) Cấp đăng ký kinh doanh 105 DN gồm: 69 Công ty TNHH 1TV, 13 Công ty TNHH 2TV trở lên; 09 Công ty cổ phần; 14 DNTN; 44 đơn vị trực thuộc ( 12 Chi nhánh, 29 địa điểm, 03 VPĐD); với tổng vốn đăng ký là: 1.387 tỷ đồng, số lao động đăng ký 1.186 người.

b) Đăng ký bổ sung:

Cấp đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, bổ sung vốn và các thay đổi khác cho 162 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc, vốn bổ sung 201 tỷ đồng.

c) Giải thể xóa tên: 22 doanh nghiệp, 28 đơn vị trực thuộc.

d) Tạm ngừng hoạt động: 08 DN, 04 đơn vị trực thuộc

e) Hoạt động trở lại: 01 doanh nghiệp.

* Nhận xét

- So với cùng kỳ, Quý 4 năm 2020 số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm 68 doanh nghiệp; Số doanh nghiệp giải thể tăng 05 doanh nghiệp; số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tăng 01 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp hoạt động trở lại giảm 02 doanh nghiệp so với cùng kỳ tháng 12 năm 2020. Tình hình đăng ký qua mạng đạt tỷ lệ 50,16% giảm 34,94% so với cùng kỳ tháng 12 năm 2020 (85,10%).

3. Kết quả đăng ký kinh doanh năm 2021 

a) Cấp đăng ký kinh doanh 368 DN gồm (tính từ ngày 15/12/2020 đến 14/12/2021): 238 Công ty TNHH 1TV, 48 Công ty TNHH 2TV trở lên, 27 Công ty CP, 28 DNTN; 210 đơn vị trực thuộc (46 chi nhánh, 155 địa điểm, 09 VPĐD); với tổng vốn đăng ký là: 5.826 tỷ đồng, số lao động đăng ký 4.492 người. [1]

b) Đăng ký bổ sung:

Cấp đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, bổ sung vốn và các thay đổi khác cho 645 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc, vốn bổ sung 3.412 tỷ đồng.

c) Giải thể xóa tên: 80 doanh nghiệp, 84 đơn vị trực thuộc.

d) Tạm ngừng hoạt động: 72 doanh nghiệp và 90 đơn vị trực thuộc

e) Hoạt động trở lại: 07 doanh nghiệp.

* Nhận xét

- So với cùng kỳ, năm 2020 số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm 120 doanh nghiệp; Số doanh nghiệp giải thể tăng 03 doanh nghiệp; số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tăng 08 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp hoạt động trở lại giảm 11 doanh nghiệp so với cùng kỳ tháng 12 năm 2020. Tình hình đăng ký qua mạng đạt tỷ lệ 53,77% tăng 3,61% so với cùng kỳ năm 2020 (50,16%). Thời gian xử lý trung bình đói với đăng ký mới là 0,65 ngày, đăng ký thay đổi là 0,49 ngày.

* Chia theo địa bàn các chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp

TT

Đơn vị

Chỉ tiêu 2021

Đến tháng 10

(tính từ ngày 15/12/2020 đến 14/12/2021)

Tỷ lệ (%)

Hộ chuyển lên DN

1

Thành phố Trà Vinh

150

98

65,33

5

2

Huyện Càng Long

50

33

66,00

1

3

Huyện Châu Thành

70

66

94,28

2

4

Huyện Cầu Kè

35

40

100

12

5

Huyện Tiểu Cần

40

29

72,50

1

6

Huyện Cầu Ngang

35

24

68,57

 

7

Huyện Trà Cú

30

31

100

4

8

Huyện Duyên Hải

20

16

80,00

2

9

Thị Xã Duyên Hải

70

31

44,28

3

Tổng

500

368

73,60

30

 

Có hai huyện là Cầu Kè và Trà Cú đạt và vượt chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp; ngoài ra Châu Thành cũng có só lượng doanh nghiệp thành lập mới khá tốt. Tỉ lệ toàn tỉnh đạt trên 94% mặc dù trong năm có nhiều biến động do ảnh hưởng tác động của đại dịch Covid-19 kể từ khi bùng phát vào đầu tháng 4 năm 2021 đến nay.

4. Tình hình hỗ trợ doanh nghiệp

Thực hiện Nghị quyết 118/NQ-HĐND ngày 12/4/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chủ trương đổi mới Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Nghi quyết số 02/NQ-HĐND ngày 07/5/2020 về chủ trương sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

- Hỗ trợ tiền công bố thông tin: Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/11/2021 hỗ trợ cho 104 doanh nghiệp với số tiền là 10.400.000 đồng.

- Hỗ trợ tiền khắc dấu của doanh nghiệp: Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/11/2021 hỗ trợ cho 130 doanh nghiệp với số tiên là 69.500.000 đồng.

- Về hỗ trợ gói dịch vụ Kê khai thuế, nộp thuế điện tử (03 năm): Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/11/2021 hỗ trợ cho 290 doanh nghiệp với số tiền là 889.239.000 đồng./.[1] Đến nay có 3.279 doanh nghiệp, vốn đăng ký 48.344, số lao động 96.020 (trong đó có 2.827 doanh nghiệp đang hoạt động, vốn 43.909 tỷ đồng, 88.665 lao động (trong đó có 43 doanh nghiệp FDI). 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 1245
  • Trong tuần: 10 093
  • Tất cả: 2511896