Tình hình đăng ký kinh doanh tháng 2 năm 2021

1. Kết quả đăng ký kinh doanh     

Cấp đăng ký kinh doanh 24 DN gồm: 17 Công ty TNHH 1TV, 04 Công ty TNHH 2TV trở lên, 03 Công ty CP; 20 đơn vị trực thuộc (02 chi nhánh, 18 địa điểm); với tổng vốn đăng ký là: 2.661 tỷ đồng, số lao động đăng ký 268 người. Nâng tổng số từ đầu năm 59 DN gồm: 42 Công ty TNHH 1TV, 07 Công ty TNHH 2TV trở lên, 05 Công ty CP, 05 DNTN; 50 đơn vị trực thuộc (10 chi nhánh, 40 địa điểm); với tổng vốn đăng ký là: 2.781 tỷ đồng, số lao động đăng ký 812 người. [1]

Tính từ ngày 01/01/2021: Cấp đăng ký kinh doanh 39 DN gồm: 27 Công ty TNHH 1TV, 06 Công ty TNHH 2TV trở lên, 04 Công ty CP, 02 DNTN; 30 đơn vị trực thuộc (03 chi nhánh, 27 địa điểm); với tổng vốn đăng ký là: 2.710 tỷ đồng, số lao động đăng ký 336 người.      

b) Đăng ký bổ sung:

Cấp đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, bổ sung vốn và các thay đổi khác cho 75 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc, vốn bổ sung 65 tỷ đồng. Nâng tổng số từ đầu năm 192 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc, vốn bổ sung 1.517 tỷ đồng.

Tính từ ngày 01/01/2021: Cấp đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, bổ sung vốn và các thay đổi khác cho 112 và đơn vị trực thuộc, vốn bổ sung 992 tỷ đồng

c) Giải thể xóa tên: 04 doanh nghiệp, 7 đơn vị trực thuộc. Nâng tổng số từ đầu năm 21 doanh nghiệp, 24 đơn vị trực thuộc.

Tính từ ngày 01/01/2021: 10 doanh nghiệp và 10 đơn vị trực thuộc.

d) Tạm ngừng hoạt động: 3 DN, 2 đơn vị trực thuộc; hoạt động trở lại 01 DN.  Nâng tổng số từ đầu năm là 35 doanh nghiệp và 74 đơn vị trực thuộc

Tính từ ngày 01/01/2021:09 doanh nghiệp, 62 đơn vị trực thuộc.

* Nhận xét

So với cùng kỳ tháng 02/2021 số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm 03 doanh nghiệp; Số doanh nghiệp giải thể tăng 02 doanh nghiệp; số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tăng 02 doanh nghiệp; doanh nghiệp tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh qua vốn bổ sung thêm tháng đầu năm là 65 tỷ đồng. Tình hình đăng ký qua mạng tiếp tục được các doanh nghiệp lựa chọn, đạt tỷ lệ trên 29% hồ sơ. Tỷ lệ đăng ký qua mạng từ đầu năm là 50,58%

* Chia theo địa bàn các chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp

TT

Đơn vị

Chỉ tiêu 2021

Đến tháng 02

Tỷ lệ (%)

Hộ chuyển lên DN

1

Thành phố Trà Vinh

150

15

10,00

1

2

Huyện Châu Thành

70

6

8,57

 

3

Huyện Trà Cú

30

4

13,33

 

4

Huyện Càng Long

50

8

16,00

 

5

Huyện Tiểu Cần

40

10

25,00

1

6

Thị Xã Duyên Hải

70

3

4,29

 

7

Huyện Cầu Ngang

35

4

11,43

 

8

Huyện Duyên Hải

20

2

10,00

 

9

Huyện Cầu Kè

35

7

20,00

4

Tổng

500

59

11,80

6

Tính từ ngày 01/01/2021:

* Chia theo địa bàn các chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp

TT

Đơn vị

Chỉ tiêu 2021

Đến tháng 02

Tỷ lệ (%)

Hộ chuyển lên DN

1

Thành phố Trà Vinh

150

12

8,00

 

2

Huyện Châu Thành

70

3

4,29

 

3

Huyện Trà Cú

30

4

13,33

 

4

Huyện Càng Long

50

4

8,00

 

5

Huyện Tiểu Cần

40

7

17,50

1

6

Thị Xã Duyên Hải

70

3

4,29

 

7

Huyện Cầu Ngang

35

3

8,57

 

8

Huyện Duyên Hải

20

2

10,00

 

9

Huyện Cầu Kè

35

1

2,86

1

Tổng

500

39

7,80

2[1] Đến nay có 2.964 doanh nghiệp, vốn 41.512 tỷ đồng, 99.623 lao động (trong đó có 42 doanh nghiệp FDI). 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 1127
  • Trong tuần: 9 975
  • Tất cả: 2511778