Tình hình đăng ký kinh doanh tháng 6 và 6 tháng năm 2021

1. Tình hình đăng ký kinh doanh tháng 6 năm 2021    

Cấp đăng ký kinh doanh 36 DN gồm: 29 Công ty TNHH 1TV, 03 Công ty TNHH 2TV trở lên; 02 Công ty cổ phần; 02 DNTN; 36 đơn vị trực thuộc ( 28 địa điểm, 08 Chi nhánh); với tổng vốn đăng ký là: 214 tỷ đồng, số lao động đăng ký 703 người.

b) Đăng ký bổ sung:

Cấp đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, bổ sung vốn và các thay đổi khác cho 41 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc, vốn bổ sung 15 tỷ đồng.

c) Giải thể xóa tên: 5 doanh nghiệp, 04 đơn vị trực thuộc.

d) Tạm ngừng hoạt động: 04 DN, 0 đơn vị trực thuộc.

* Nhận xét

- So với cùng kỳ, tháng 6 năm 2020 số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 11 doanh nghiệp; Số doanh nghiệp giải thể tăng 01 doanh nghiệp; số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn giảm 02 doanh nghiệp. Tình hình đăng ký qua mạng đạt tỷ lệ 55,92% tăng 15,96% so với cùng kỳ tháng 6 cùng kỳ năm 2020 (36,96%)

* Phân chia theo địa bàn

STT

Đơn vị

Số lượng

1

Huyện Tiểu Cần

3

2

Thành phố Trà Vinh

12

3

Huyện Cầu Ngang

5

4

Huyện Châu Thành

6

5

Huyện Duyên Hải

1

6

Huyện Càng Long

3

7

Huyện Cầu Kè

2

8

Huyện Trà Cú

2

9

Thị Xã Duyên Hải

2

Tổng:

36

Tháng 6/2021 ghi nhận có 36 doanh nghiệp mới thành lập. Trong đó tại thành phố Trà Vinh có 12/36 thành lập mới, chiếm tỷ lệ 33,33% cao hơn so với các khu vực trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Riêng huyện Duyên Hải có (1/36) doanh nghiệp thành lập mới, chiếm tỷ lệ 2,7%, số lượng doanh nghiệp thành lập mới thấp nhất so với các khu vực trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

* Chia theo lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính

TT

Ngành nghề kinh doanh

Số lượng doanh nghiệp

1

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

 

2

Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy

4

3

Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác

2

4

Nghệ thuật, vui chơi và giải trí

 

5

Khai khoáng

 

6

Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác

2

7

Kinh doanh bất động sản

1

8

Vận tải kho bãi

 

9

Giáo dục và đào tạo

4

10

Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

2

11

Công nghiệp chế biến, chế tạo

7

12

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội

2

13

Sản xuất phân phối, điện, nước, gas

1

14

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản

2

15

Xây dựng

9

16

Hoạt động dịch vụ khác

0

17

Thông tin và truyền thông

0

* Chia theo vốn đăng ký

Vốn

Số doanh nghiệp

Từ 0 đến dưới 5 tỷ đồng

30

Từ 5 đến 10 tỷ đồng

02

Từ 10 đến 50 tỷ đồng

03

Trên 50 tỷ đồng

01

* Chia theo số lao động đăng ký

Vốn

Số doanh nghiệp

Từ 0 đến dưới 10 người

32

Từ 10 đến 50 người

03

Từ 50 đến dưới 100 người

0

Trên 100 người

01

* Nhận xét

- So với cùng kỳ, 6 tháng đầu năm 2020 số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 35 doanh nghiệp; Số doanh nghiệp giải thể tăng 11 doanh nghiệp); số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tăng 05 doanh nghiệp). Tình hình đăng ký qua mạng tiếp tục được các doanh nghiệp lựa chọn, đạt tỷ lệ 50,65% tăng 25,71% so với 6 tháng cùng kỳ năm 2020 (24,94%)

2. Tình hình đăng ký kinh doanh 6 tháng năm 2021    

Cấp đăng ký kinh doanh 208 DN gồm: 154 Công ty TNHH 1TV, 28 Công ty TNHH 2TV trở lên, 14 Công ty CP, 12 DNTN; 120 đơn vị trực thuộc (28 chi nhánh, 90 địa điểm, 02 VPĐD); với tổng vốn đăng ký là: 4.424 tỷ đồng, số lao động đăng ký 3.238 người. [1]

b) Đăng ký bổ sung:

Cấp đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, bổ sung vốn và các thay đổi khác cho 402 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc, vốn bổ sung 2.439 tỷ đồng.

c) Giải thể xóa tên: 49 doanh nghiệp, 39 đơn vị trực thuộc.

d) Tạm ngừng hoạt động: 53 doanh nghiệp và 81 đơn vị trực thuộc

e) Hoạt động trở lại: 03 doanh nghiệp

* Chia theo địa bàn các chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp

TT

Đơn vị

Chỉ tiêu 2021

Đến tháng 06

(tính từ ngày 15/12/2020 đến 14/6/2021)

Tỷ lệ (%)

Hộ chuyển lên DN

1

Thành phố Trà Vinh

150

59

39,33

5

2

Huyện Châu Thành

70

35

50,00

2

3

Huyện Trà Cú

30

14

46,66

2

4

Huyện Càng Long

50

17

34,00

1

5

Huyện Tiểu Cần

40

20

50,00

1

6

Thị Xã Duyên Hải

70

21

30,00

1

7

Huyện Cầu Ngang

35

17

48,57

 

8

Huyện Duyên Hải

20

6

30,00

1

9

Huyện Cầu Kè

35

19

54,29

6

Tổng

500

208

41,6

19

Trong 6 tháng năm 2021 ghi nhận có 208 doanh nghiệp mới thành lập. Trong đó tại thành phố Trà Vinh có 59/208 thành lập mới, chiếm tỷ lệ 28,36% cao hơn so với các khu vực trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Riêng huyện Duyên Hải có (6/208) doanh nghiệp thành lập mới, chiếm tỷ lệ 2,8%, số lượng doanh nghiệp thành lập mới thấp nhất so với các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

* Chia theo lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính

 

TT

Ngành nghề kinh doanh

Số lượng trong kỳ

1

Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy

54

2

Nghệ thuật, vui chơi và giải trí

1

3

Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác

11

4

Xây dựng

30

5

Sản xuất phân phối, điện, nước, gas

8

6

Công nghiệp chế biến, chế tạo

36

7

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

6

8

Hoạt động dịch vụ khác

 

9

Thông tin và truyền thông

 

10

Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

4

11

Khai khoáng

1

12

Vận tải kho bãi

10

13

Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác

7

14

Giáo dục và đào tạo

27

15

Kinh doanh bất động sản

2

16

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản

6

17

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội

5

Tổng:

208

* Chia theo vốn đăng ký

Vốn

Số doanh nghiệp

Từ 0 đến dưới 5 tỷ đồng

162

Từ 5 đến 10 tỷ đồng

22

Từ 10 đến 50 tỷ đồng

14

Trên 50 tỷ đồng

10

* Chia theo số lao động đăng ký

Vốn

Số doanh nghiệp

Từ 0 đến dưới 10 người

153

Từ 10 đến 50 người

44

Từ 50 đến dưới 100 người

05

Trên 100 người

06

* Nhận xét:

- So với cùng kỳ, 6 tháng đầu năm 2020 số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 35 doanh nghiệp, đạt 41,6% (208/500) so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra; Số doanh nghiệp giải thể tăng 11 doanh nghiệp); số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tăng 05 doanh nghiệp). Tình hình đăng ký qua mạng tiếp tục được các doanh nghiệp lựa chọn, đạt tỷ lệ 50,65% tăng 25,71% so với 6 tháng cùng kỳ năm 2020 (24,94%).

Do tác động của dịch Covid – 19, một số doanh nhiệp làm ăn thua lỗ, hoạt động không hiệu quả, số lượng khách hàng giảm, doanh thu giảm sút, thiếu nguồn vốn kinh doanh gặp phải khó khăn trong quá trình hoạt động do đó một doanh nghiệp giải thể và tạm ngừng tăng so với 6 tháng cùng kỳ năm 2020. Mặt khác, do tình hình Covid – 19 bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp nên các doanh nghiệp không muốn mạo hiểm kinh doanh lúc này mà chọn giải pháp tiếp tục chờ đợi địch dịch Covid-19 đi qua để tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh./.[1] Đến nay có 3.201 doanh nghiệp (trong đó có 2.716 doanh nghiệp đang hoạt động, vốn 41.739 tỷ đồng, 88.137 lao động (trong đó có 43 doanh nghiệp FDI)). 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 1273
  • Trong tuần: 10 121
  • Tất cả: 2511924